ΝΕΑ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ-ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 500.000 ΕΥΡΩ

 

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου η διακήρυξη του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο πνοής της αποχέτευσης στη δημοτική κοινότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου.  Η δημοπρασία θα γίνει την 11-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ( Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72 – Δροσιά Αττικής). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη 1 η και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 8.064,52 ευρώ, πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν προθεσμία ισχύος τουλάχιστον για εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα: 213-2140129. Το χρονοδιάγραμμα του έργου, που τίθεται από το διαγωνισμό, είναι δώδεκα μήνες. Από την ημερομηνία ανάθεσης δηλαδή ο εργολάβος έχει ένα χρόνο στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει τις εργασίες και να παραδώσει το έργο.

Categories: ΝΕΑ