ΝΕΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ 26 ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε ειδική, απογευματινή (στις 5.30μμ)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί την Τρίτη-24 Οκτωβρίου με τον απολογισμό και τον ισολογισμό 2015 του Δήμου Διονύσου, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση με ημερήσια διάταξη 26 θεμάτων. Ξεχωρίζουν η έγκριση του τεχνικού προγράμματος 2018, η πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα της ΓΓΑ «Αθληση για όλους», κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσού 103.284,84€ και επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων 66.999,35 €. Αναλυτικά:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθμ. 13/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οίκου Ευγηρίας Θ κ Δ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ έτους 2017».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 14/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού ο.ε. 2016».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διενέργειας της εργασίας Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής περιόδου 1-9-2015 εως 30-8-2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους».

ΘΕΜΑ 7ο: Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Ιατρό Εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μεταφορά Πολιτών για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 9ο: 2η Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429 :2008».

ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΡΠΑΝΤΗ ΙΟΡΔΑΝΗ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τροποποίησης (μη ουσιώδηs) σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για τη προμήθεια ειδών οδοσήμανσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 03-10-2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας για την Έκδοση και Διανομή Ενημερωτικού Εντύπου για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Διονύσου.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 20ό: Α’ και Β’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 ποσού 103.284,84€.

ΘΕΜΑ 21ο: Κατανομή Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων έτους 2017, Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 66.999,35 €.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αναγκαιότητας εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτής στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου.

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 26ο:  Άδεια τοποθέτησης 3 λαβάρων, για δημοσιοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “ΩΘΗΣΗ”, με στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού “Ελπίδα” Συλλόγου των φίλων παιδιών με καρκίνο.

 

 

Categories: ΝΕΑ