ΝΕΑ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής από 1-9-2015 έως 30-8-2017 θα συζητηθεί την προσεχή Τρίτη-31 Οκτωβρίου στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί, ως είθισται, στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου στις 18.30. Το θέμα αυτό είναι το Νο7 της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνει συνολικά έντεκα θέματα. Το τελευταίο (Νο11) αφορά την ίδρυση του 6θέσιου 4ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου.

Η ημερήσια διάταξη αναλυτικά:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017». ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 3ο : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την επισκευή του αριθμ. ΜΕ 112534 πυροσβεστικού οχήματος»».

ΘΕΜΑ 4ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την επισκευή του αριθ. ΚΗΙ 7312 λεωφορείου»».

ΘΕΜΑ 5ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την επισκευή του αριθ. ΚΗΙ 7313 λεωφορείου»».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001:2015 και του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: « Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής περιόδου 1-9-2015 έως 30-8-2017».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο: «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει». ΘΕΜΑ 9ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981».

ΘΕΜΑ 10ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 11ο: « ‘Ίδρυση 6θεσιου 4ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου».

Categories: ΝΕΑ