ΝΕΑ

ΠΙΟ ΑΠΛΗ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ενημερωτική εγκύκλιο έστειλε το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την  κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – ν.4479/2017 (Α’ 94) και τις «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις»
Σχετικά με την αδειοδότηση των υπαγομένων στα άρθρα 56Α έως 56Ε του ν.2725/1999 αθλητικών εγκαταστάσεων, διευκρινίζει τα εξής:
1. Στο ΦΕΚ Α’ 3568/10-10-2017 δημοσιεύτηκε η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 56Β του ν.2725/1999 ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-17 περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4479/2017 (Α’ 94), η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β’ 1793).
2. Στις διατάξεις των άρθρων 56Α έως 56Ε του ν.2725/1999 και της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4- 10-17 υπάγονται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις (ολυμπιακές, εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές και σωματειακές), πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2725/1999. Υπάγονται επομένως και όσες αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν σε ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, εκκλησία κλπ.), στην ΕΤΑΔ, στην ΚΤΥΠ και λοιπούς φορείς του στενού ή ευρύτερου δημοσίου φορέα, καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται από το δημόσιο.
3. Όσον αφορά στις σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτές αφορούν κυρίως ανοιχτά γήπεδα στις αυλές των σχολείων ή κλειστές αίθουσες γυμναστικής ή πολλαπλών χρήσεων, θεωρούνται τμήμα των σχολείων και λειτουργούν μαζί με αυτά, εκτός εάν χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία, για διοργάνωση αγώνων εκτός σχολικού ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, κατατάσσονται στην κατηγορία Ι (προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός μη αθλητικής εγκατάστασης).
4. Για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1, η άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης εκδίδεται από τον οικείο Δήμο, με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 56Β. Δεν συστήνονται επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας στους Δήμους. Αναλυτικά, ισχύουν τα εξής:
• Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας των Δήμων ή των νομικών προσώπων των Δήμων, οι οποίες έχουν καταταχθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1:
– Το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την αθλητική εγκατάσταση ή το αντίστοιχο τμήμα αθλητισμού του Δήμου καταθέτει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου αίτηση για τον έλεγχο της εγκατάστασης.
– Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, μετά από έλεγχο της εγκατάστασης, διαπιστώνει εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17, εισηγείται την αδειοδότηση, την αδειοδότηση υπό όρους ή την μη αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και προωθεί την εισήγηση στο αρμόδιο για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τμήμα. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, ή αυτή δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη, είναι δυνατόν να βεβαιώνεται από ιδιώτη μηχανικό ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραπάνω ΚΥΑ. Η παραπάνω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ή βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.)
– Εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα η ανάλογη απόφαση Δημάρχου, η οποία μπορεί να έχει ισχύ έως πέντε έτη για τις ομάδες Α1 και Α2 και έως τρία έτη για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του ν.2725/1999.
•    •  Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, ΤΕΙ, εκκλησία κλπ.) ή άλλων φορέων του δημοσίου (ΕΤΑΔ, ΚΤΥΠ κλπ.), οι οποίες ανήκουν στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1:
– Η τεχνική υπηρεσία του φορέα ιδιοκτησίας (ή ιδιώτης μηχανικός, σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει τεχνική υπηρεσία) ελέγχει την εγκατάσταση και βεβαιώνει α) σε ποια κατηγορία του άρθρου 56Α υπάγεται και β) ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.)
– Ο φορέας ιδιοκτησίας της εγκατάστασης καταθέτει στο αρμόδιο τμήμα του οικείου Δήμου αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη από τις παραπάνω βεβαιώσεις.
– Εκδίδεται η ανάλογη απόφαση Δημάρχου, η οποία μπορεί να έχει ισχύ έως πέντε έτη για τις ομάδες Α1 και Α2 και έως τρία έτη για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του ν.2725/1999.
•    •  Για τις σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), οι οποίες ανήκουν στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1:
– Ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ή ιδιώτης μηχανικός βεβαιώνουν σε ποια κατηγορία του άρθρου 56Α υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση στην οποία δραστηριοποιείται το σωματείο. Ιδιώτης μηχανικός ελέγχει την εγκατάσταση και βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικό του σωματείου, απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α., οικοδομική άδεια του κτίσματος, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.)
– Το σωματείο καταθέτει στο αρμόδιο τμήμα του οικείου Δήμου αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη από τις παραπάνω βεβαιώσεις.
– Εκδίδεται η ανάλογη απόφαση Δημάρχου, η οποία μπορεί να έχει ισχύ έως πέντε έτη για τις ομάδες Α1 και Α2 και έως τρία έτη για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του ν.2725/1999.
Επισημαίνουμε ότι:
– Προκειμένου μία ιδιωτική εγκατάσταση να εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 56Α
έως 56Ε του ν.2725/1999 όπως ισχύει, θα πρέπει να χρησιμοποιείται από αθλητικό σωματείο, το οποίο να διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
– Οι ιδιωτικές και σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς δεν ανήκουν σε αυτόν. Το αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την αδειοδότησή τους βεβαιώνεται από ιδιώτη μηχανικό.
– Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ελέγχει και βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όσων δηλαδή ανήκουν στον Δήμο. Σε περίπτωση μόνο που ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, τότε δίνεται και για τις δημοτικές εγκαταστάσεις η δυνατότητα βεβαίωσης από ιδιώτη μηχανικό.
5. Για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, έως 31-12-2017, η άδεια λειτουργίας εξακολουθεί να εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με την διαδικασία που ίσχυε έως τώρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). Από 1-1-2018, η άδεια θα εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, με την διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 56Β και 56Γ του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διευκρινίζουμε τα εξής:
•    •  Οι διατάξεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτής, εφαρμόζονται και σε όσες επιτροπές έχουν συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι 31-12-2017.
•    •  Οι Περιφέρειες οφείλουν, το αργότερο έως 31-12-2017, να συστήσουν τις Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ, προκειμένου να είναι δυνατή από 1-1-2018 η εφαρμογή των νέων διατάξεων για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ του άρθρου 56Α.
•    •  Οι επιτροπές του άρθρου 56Γ συγκροτούνται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας. Οι επιτροπές είναι δυνατόν να συγκροτούνται και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Τα μέλη των επιτροπών κλάδου Π.Ε. Μηχανικών μπορούν να είναι υπάλληλοι είτε των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, είτε των οικείων Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων. Ομοίως, οι ιατροί μέλη των επιτροπών μπορούν, εκτός από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να υπηρετούν στις οικείες Περιφέρειες, Περιφερειακές ή Δημοτικές Ενότητες.
•    •  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17, «η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων διενεργεί τακτικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο κάθε έτους». Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε, όπως ορίζεται και στην παράγραφο 2α του άρθρου 56Γ του ν.2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. Ο τακτικός έλεγχος αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις που πρόκειται να αδειοδοτηθούν (είτε γιατί λήγει η άδειά τους, είτε γιατί έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες) και όχι αυτές που έχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Για τις τελευταίες υποβάλλεται πριν τη λήξη κάθε έτους ισχύος της άδειας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
6. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των αθλημάτων της σκοποβολής και του μεγέθους των παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον για την διαμόρφωση υπαίθριων σκοπευτηρίων (πεδία βολής, αναχώματα κλπ.), τα υπαίθρια σκοπευτήρια προτείνεται να κατατάσσονται στην ομάδα Ζ, ώστε σύμφωνα με την παράγραφο 2ε του άρθρου 56Β, η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος να βεβαιώνει την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης να χορηγεί την άδεια λειτουργίας. Τα κλειστά σκοπευτήρια κατατάσσονται στις ομάδες Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ, ανάλογα με τον αριθμό των θεατών και την κατηγορία των αγώνων που διεξάγονται σε αυτά. Ομοίως, στην ομάδα Ζ προτείνεται να κατατάσσονται μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Στην ομάδα Ζ δεν κατατάσσονται κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, κολυμβητήρια), ούτε μόνιμα ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ.), ακόμα και αν είναι κατασκευασμένα εντός αιγιαλού, δασικής έκτασης, χώρου χαρακτηρισμένου ως κοινόχρηστου στο σχέδιο πόλης κλπ. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις ομάδες των κοινών αθλητικών εγκαταστάσεων.
7. Για την ομάδα Ζ, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή χρήστης της εγκατάστασης προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2ε του άρθρου 56Β του ν.2725/1999, και χωρίς έλεγχο της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας. Για τις προσωρινές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ, η άδεια λειτουργίας θα έχει ισχύ τόση, όση και η διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Για τις μόνιμες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ (π.χ. υπαίθρια σκοπευτήρια) θα εκδίδονται προσωρινές άδειες με ετήσια το πολύ διάρκεια, έως ότου αντιμετωπιστεί το ζήτημα συνολικά με νέες οδηγίες.
8. Για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης σε εγκατάσταση της ομάδας Ζ, θα κατατίθεται στην οικεία Περιφέρεια και η άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης.
9. Οι άδειες λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των ομάδων:
•     μπορούν να είναι κανονικές, προσωρινές ή υπό όρους
•     μπορούν να αφορούν το σύνολο της εγκατάστασης ή τμήμα αυτής
•     πρέπει να αναφέρουν τα αθλήματα που μπορούν να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων ανά άθλημα (προπονήσεις, εκμάθηση, αγώνες) και τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό θεατών. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αγώνων παρευρίσκονται και όρθιοι θεατές σε μία αθλητική εγκατάσταση, τότε αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό θεατών.
10. Το άρθρο 32 του ν.2725/1999 δεν έχει τροποποιηθεί, συνεπώς οι υπαγόμενες σε αυτό αθλητικές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφέρεια, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3169).
11. Η παράταση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Β’ 3568) αφορά είτε τις κανονικές, είτε τις προσωρινές άδειες λειτουργίας. Αφορά επίσης όσες άδειες είχαν κάνει χρήση των προηγούμενων παρατάσεων της προθεσμίας των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β’ 1793) και είτε η ισχύς τους παρατάθηκε (βάσει της παραγράφου 4 του παραπάνω άρθρου 16), είτε εκδόθηκαν χωρίς την κατάθεση κάποιων δικαιολογητικών (βάσει της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου).
Στην παράταση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 δεν εμπίπτουν οι εξής αθλητικές εγκαταστάσεις:
•  όσες δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν άδεια λειτουργίας
•  όσες είχαν στο παρελθόν άδεια λειτουργίας, η οποία όμως ανακλήθηκε για λόγους στατικής  επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας θεατών και αθλουμένων
12. Στόχος των παρατάσεων που έχουν δοθεί έως τώρα ήταν η κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μη διακοπή των αγωνιστικών περιόδων, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες των περισσότερων Δήμων και αθλητικών σωματείων και, κατά συνέπεια, την αδυναμία τους να διαμορφώσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους έτσι, ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 46596/22-11-2004, καθώς και το γεγονός ότι κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ήταν υπερβολικές για μεσαίες ή μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου διεξάγονται ερασιτεχνικοί αγώνες ή μόνο προπονήσεις. Δεδομένου ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν πλέον κατηγοριοποιηθεί και η νέα ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Β’ 3568) ορίζει όρους και προϋποθέσεις ανά κατηγορία, δεν τεκμηριώνεται ανάγκη για παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας πέραν της 31ης Αυγούστου 2018. Κατά συνέπεια, καλούνται όλοι οι φορείς ιδιοκτησίας αθλητικών εγκαταστάσεων υπαγομένων στις διατάξεις των άρθρων 56Α έως 56Ε του ν.2725/1999 να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να μπορούν να αδειοδοτηθούν κανονικά μετά τις 31-8-2018.
13. Για το σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι Δήμοι:
•  να ολοκληρώσουν άμεσα, σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, την κατάταξη των
δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις ομάδες του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 όπως ισχύει.
•  να κοινοποιήσουν άμεσα στις οικείες Περιφέρειες τη λίστα των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων κατηγορίας Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤ και Ζ.
•  για τις παραπάνω εγκαταστάσεις σε προτεραιότητα (ομάδες Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤ και Ζ) και για το σύνολο των δημοτικών εγκαταστάσεων στη συνέχεια, να καταγράψουν εντός διμήνου από την κοινοποίηση της παρούσης και να κοινοποιήσουν τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται και πρέπει να αποκατασταθούν, προκειμένου αυτές να μπορούν να αδειοδοτηθούν κανονικά.
Οι Περιφέρειες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Πηγή: myota

Categories: ΝΕΑ