ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΡΙΟ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατεπείγουσα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του προέδρου της και Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, θα διεξαχθεί αύριο το πρωί στις 9, με ένα και μοναδικό θέμα, απ’ ότι φαίνεται για καθαρά τυπικούς λόγους:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».

Όπως επισημαίνεται, «η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ύπαρξης καταληκτικής ηµεροµηνίας για την κατάθεση ανακοπής».

Από την ανάγνωση της σχετικής εισήγησης, το θέμα αφορά διαταγές πληρωμής που εξέδωσαν εις βάρος του Δήμου Διονύσου  μηχανικοί (Γεώργιος Ρήγας, Γεώργιος  Καραμούτσος) και εταιρείες (ΗΑΤΚΑR SERVICE AE, ΑΒΟ DEMAN ABETE),  οι οποίες επισκεύασαν δημοτικά οχήματα και δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους, λόγω καθυστέρησης γραφειοκρατικής των υπηρεσιών. Στην εισήγηση του Δημάρχου, σημειώνονται τα εξής:

«Εισάγεται σε κατεπείγουσα/έκτακτη συνεδρίαση το παρόν θέµα για λήψη απόφασης άσκησης ή µη ενδίκου µέσου λόγω της οριακής προθεσµίας. Κοινοποιήθηκαν στον ∆ήµο οι υπο (1) σχετικό ∆/γές Πληρωµής που αφορούν σε αξιώσεις από επισκευές οχηµάτων. Σύµφωνα µε τις υποβληθείσες υπηρεσιακές απόψεις (σχετ. 3 & 4) για τις αναθέσεις που αφορούν οι παραπάνω ∆/γές, τηρήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία, λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε, πραγµατοποιήθηκαν ορθά οι συµφωνηθείσες εργασίες, έγινε η προβλεπόµενη παραλαβή τους και δεν έχει διενεργηθεί η πληρωµή από τον ∆ήµο για τυπικούς λόγους, όπως δε αναφέρεται στα υπηρεσιακά έγγραφα δεν υπάρχει κάποια αµφισβήτηση για την ορθή εκτέλεση των εργασιών, ούτε επιχείρηµα για εναντίωση σ’ αυτές. Με την γνωµοδοτική εισήγηση της νοµικής υπηρεσίας, ως εκ του περιεχοµένου των υπηρεσιακών εγγράφων εκτιµάται ότι λόγω της αποδοχής του ιστορικού των ∆/γών δεν υφίσταται έδαφος προσβολής, καθώς θα απέβαινε ατελέσφορη. Συντασσόµενος και αποδεχόµενος τις προαναφερόµενες υπηρεσιακές απόψεις & γνωµοδοτική εισήγηση , εισηγούµαι την σύµφωνα µε αυτές λήψη απόφασης».

Ο δικηγόρος του Δήμου Διονύσου Ιωάννης Βασιλείου επισημαίνει στη γνωμοδότησή του:

«Από τις διαβιβασθείσες απόψεις (σχετ. 7, 8 & 9) προκύπτει η αποδοχή του ιστορικού των Διαταγών Πληρωμών (ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, εκτέλεση της ανατεθείσας εργασίας και παραλαβή και η επιγενόμενη μη πληρωμή από τυπικούς λόγους), ενώ δεν προβάλλεται κάποια αντίρρηση ή επιχείρημα για άρνηση της οφειλής. Ως εκ τούτου δεν φέρεται να υφίσταται έδαφος για εναντίωση στις άνω Διαταγές χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα και η όποια τυχόν προσπάθεια προσβολής θα απέβαινε ατελέσφορη επιπρόσθετη ζημία του Δήμου, δικαστική ταλαιπωρία και επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, συντασσόμενοι μετά ταύτα με τις απόψεις της υπηρεσίας περί μη άσκησης ενδίκου μέσου. Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα για την κατεπείγουσα εισαγωγή της σε άμεση συνεδρίαση της Ο.Ε  (έτι και διά τηλεφωνικής πρόσκλησης των μελών λόγω της εκπνοής της προθεσμίας) προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά των άνω διαταγών πληρωμή».