ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

Εγκύκλιο για την έναρξη δηλώσεων έτους 2017 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια, έστειλε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ Ολγα Γεροβασίλη.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014, θεσπίζεται η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων, που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μετά την παράταση της υποχρέωσης καταχώρησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών ετών 2015 και 2016, με καταληκτική ημερομηνία την 31.7.2017, έχουν δηλωθεί συνολικά δαπάνες ύψους 438 εκατομμυρίων ευρώ από 1500 υπόχρεους φορείς.

Όπως ορίστηκε και με την υπ’αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.8.2016 σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας και βάσει της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία (ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015-ΦΕΚ 116/Β/2015), οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, ήτοι εντός του 2017, που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους, όσο και προηγουμένων ετών μετά την 1.1.2015, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι τις 28.2.2018.

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη με την υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17.10.2016 εγκύκλιό μας, για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων λόγω αυξημένου όγκου δηλώσεων κατά τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, οι σχετικές καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τους υπόχρεους φορείς το συντομότερο δυνατό. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αποφευχθεί η υποβολή αυξημένου αριθμού εκκρεμών δηλώσεων κατά την εκπνοή της προθεσμίας καθώς, σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους από το σύστημα δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα, με αποτέλεσμα οι φορείς να καταστούν εκπρόθεσμοι με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον.

Ως εκ τούτου και προς διευκόλυνση των υπόχρεων φορέων, για την αποφυγή δυσκολιών στην καταχώρηση προς το τέλος της καταληκτικής προθεσμίας, σας ενημερώνουμε ότι η ειδική εφαρμογή βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο  http://mef.diavgeia.gov.gr και είναι διαθέσιμη.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους φορείς φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ, φέρουν σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών, οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014».

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual. Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2017 και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Η παρούσα εγκύκλιος, καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory framework).

Προς αποφυγή λαθών κατά την διαδικασία της δήλωσης, καθώς και καθυστερήσεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην απώλεια της προθεσμίας, κρίνεται επιτακτική η εξαντλητική μελέτη του θεσμικού πλαισίου και του εκπαιδευτικού υλικού που είναι διαθέσιμα στους ανωτέρω συνδέσμους.

Για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα/ερωτήματα που προκύψουν παρακαλούμε για την χρήση του μηχανισμού υποβολής αιτημάτων που διατίθεται στη διεύθυνση http://ticketing.ktpae.gr/diavgeiamko/. Παράλληλα, εφόσον απαιτηθεί η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τούτη γίνεται στη θυρίδα diavgeia@yap.gov.gr. Για την καλύτερη επεξεργασία των μηνυμάτων επιλέγεται ως θέμα, είτε η φράση »10Β- ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», είτε »10Β-ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κοκ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β του Προγράμματος Διαύγεια.

Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη

Πληροφορίες : Θ. Σκλαπάνης, Ε. Σαλαβράκου, Χ. Βαμβακούλας
Τηλέφωνο : 2131313 186, 493, 187
E-mail : diavgeia@yap.gov.gr