ΝΕΑ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΑΣΕΠ – ΠΑΓΩΝΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ;

Δέκα πρώην εργαζόμενοι, συμβασιούχοι οδηγοί, του Δήμου Καβάλας προσέφυγαν με  εξώδικο την Πέμπτη-18 Ιανουαρίου κατά  του ΑΣΕΠ, για  τον διαγωνισμό  που  πρόκειται  να  διενεργήσει  για  την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων στην  καθαριότητα των  ΟΤΑ,  διότι  βρίσκονται σε   δικαστική   διαμάχη  με  τον  δημοτική αρχή, με το οποίο ζητούν να μην προβεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η aftodioikisi.gr, οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι στην περίπτωση που ξεκινήσει ο διαγωνισμός πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαμάχη τους με το Δήμο, θα στερηθούν τα ανάλογα μόρια της προϋπηρεσίας και ως εκ τούτου θα βρεθούν σε δυσμενή θέση έναντι άλλων υποψηφίων. Η έφεση  τους θα  εκδικαστεί στο   Εφετείο  Θράκης  στις 23/02/2018 και μέχρι τότε ζητούν το «πάγωμα» των διαδικασιών για τις προσλήψεις μόνιμων στους δήμους.

Μάλιστα στο εξώδικο σημειώνουν ότι αν προχωρήσει ο διαγωνισμός «θα προσφύγουμε ενώπιον κάθε αρμοδίας αρχής και ιδίως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων για την αναστολή εκτελέσεως και εν τέλει την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού».

Ειδικότερα:

«Επειδή, στην περίπτωση της προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων της ειδικότητας μας πριν την έκδοση της αποφάσεως του Εφετείου Θράκης, δηλαδή, πριν καταστεί τελεσίδικη η κρίση του Δικαστηρίου επί της επίμαχης διαφοράς μας, θα μας στερήσει από τη δυνατότητα να αιτηθούμε και να επιτύχουμε τη μοριοδότηση μας για την ανωτέρω εμπειρία και προϋπηρεσία μας, η οποία θα μας δώσει σημαντικό πλεονέκτημα κατά την κρίση των συμμετεχόντων στον εν λόγω αναμενόμενο διαγωνισμό.

Σχετικώς παραθέτουμε ενδεικτικά και αντί πολλών, την απόφαση ΔΕφΑθ 288/2013 δια της οποίας κρίθηκε ότι «……………Ως εμπειρία νοείται μόνο η αναφερόμενη σε «εν τοις πράγμασι» απασχόληση του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται, είτε με σχετική βεβαίωση του φορέα για το είδος και τη χρονική διάρκειά της, είτε με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία πρέπει να προκύπτει …………, το είδος αυτής καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της ……………» και στην με κάθε τρόπο έναρξη και εξέλιξη της διαδικασίας διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων της ειδικότητας μας, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, και της εκκρεμούσης ενώπιον του Εφετείου Θράκης υποθέσεώς μας, άλλως σ α ς δ η λ ώ ν ο υ μ ε ότι θα προσφύγουμε ενώπιον κάθε αρμοδίας αρχής, και ιδίως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων για την αναστολή εκτελέσεως και εν τέλει την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον καθ’ ου που απευθύνεται για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην οικεία έκθεση επίδοσης. Επειδή, αν παραταύτα, προκηρυχθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, πριν την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της εν λόγω υποθέσεως, τότε, αφενός, ο ίδιος διαγωνισμός θα κινδυνεύει με ακύρωση, εάν η εκδοθησόμενη απόφαση του Εφετείου Θράκης μας δικαιώσει, εμείς, δε, για να αποφύγουμε έναν τέτοιο κίνδυνο, θα πρέπει να κινηθούμε δικαστικώς κατά της προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, ασκώντας προσφυγή- αίτηση ακυρώσεως κατά της διακήρυξης αυτού και υποβάλλοντας και αίτηση αναστολής εκτελέσεως αυτού.

Για τους λόγους αυτούς, ήδη σήμερα με την παρούσα μας , σας κ α λ ο ύ μ ε όπως μη προβείτε στην προκήρυξη.

 

Categories: ΝΕΑ