ΜΕ 19 ΘΕΜΑΤΑ Η 2η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα διεξαχθεί τη Δευτέρα-29 Ιανουαρίου ( όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή μας νωρίτερα), στις 9 το πρωί, η 2η της νέας χρονιάς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1. Το μενού περιλαμβάνει κατακυρώσεις διαγωνισμών, απαλλαγές υπολόγων ανάμεσα στους οποίους τυγχάνουν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων Δροσιάς (Χρήστος Ποτίδης), Κρυονερίου (Δημήτρης Χριστόπουλος), Διονύσου (Τάσος Μπάσης), εγκρίσεις δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και την κατακύρωση της σύμβασης για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων  ύψους 200.000 ευρώ. Αναλυτικά:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο :« Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού προϋπολογισµού 57.784,00€».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)»».

ΘΕΜΑ 4ο :«1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2) Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία LINK TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΘΕΜΑ 5ο :«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2 του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9 – Α∆ΑΜ 17REQ001562416 2) Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 6ο :« Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την προµήθεια άλατος».

ΘΕΜΑ 7ο :«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την προµήθεια υλικού και λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο :« Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού και επισυναπτόµενων όρων».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΘΕΜΑ 10ο :« Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη».

ΘΕΜΑ 11ο : «Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ροσιάς και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου».

ΘΕΜΑ 12ο :« Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ιονύσου και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Αναστασίου Μπάση». ΘΕΜΑ 13ο : «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και διάθεση πιστώσεων σε βάρος αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».

ΘΕΜΑ 15ο : «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσµευσης πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία ανατροπής την 31/12/2017».

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων του ∆ήµου ο.ε. 2018».

ΘΕΜΑ 17ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Βαφειάδου Ειρήνης (27.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 18ο : «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 19ο : «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)».