ΤΕΛΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων-Λυκείων, μετά τη πρόσφατη δημοσίευση του ΦΕΚ ( Τβ’ 120/23.01.2018-Άρθρα 23, 24, 27, 28, 29), καταργεί το διαχωρισμό των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Ειδικότερα καταργείται ο χαρακτηρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες, αν ο συνολικός αριθμός των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114. Τώρα, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περιπτώσεις ασθένειας και Γενικός Μέσος Όρος προφορικής βαθμολογίας μεγαλύτερος του 15) ο συνολικός αριθμός μπορεί να είναι έως 164.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει βεβαίως και περιπτώσεις (σοβαρά και επείγοντα περιστατικά υγείας-νοσηλεία και άλλες), για τις οποίες υπάρχει ειδική μέριμνα.