ΜΕ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-6/2

Με ημερήσια διάταξη 12 θεμάτων συνεδριάζει για 3η φορά φέτος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την προσεχή Τρίτη στις  9 το πρωί στο Δημαρχείο  επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1. Ξεχωρίζουν οι εγκρίσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών  για  σετ αλατιέρας-λεπίδας αποχιονισμού, εργασιών στο κοιμητήριο Διονύσου,  προμήθειας τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων, δαπανών προϋπολογισμού 2018, αλλά και η επείγουσα απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου από την ανατίναξη του μηχανήματος ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς, που βρίσκεται στην είσοδο του.

Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ». ΘΕΜΑ 4ο :« 1) Έγκριση Πρακτικού No.1 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Α∆ΑΜ: 17REQ002404290 CPV: 64110000-0 – Σελίδα 2 από 3 Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».

ΘΕΜΑ 5ο :« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο : «Λήψη απόφασης για τη µη απόδοση της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου και τη µη απαλλαγή του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ».

ΘΕΜΑ 7ο :«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».

ΘΕΜΑ 8ο :« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης ζηµιών που προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου», έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης».

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες».

Η πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη απευθύνεται προς τα μέλη, δηλαδή τους:

1.Τσούκα Παναγιώτη, 2. Χρονόπουλο Πέτρο, 3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, 4. Στάικο Θεόδωρο, 5. Κωστάκη ∆ηµήτριο, 6. Καλαφατέλη Ιωάννη, 7. Κοντάκη Κυριάκο, 8. Κριεµάδη Στέφανο.