ΝΕΑ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-20/2  ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με ημερήσια διάταξη 14 θεμάτων συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη-20 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. Αγορά οργάνων γυμναστικής για ανοικτούς χώρους, υπηρεσίες  οδοκαθαρισμού, προμήθεια πετρελαίου κίνησης και λιπαντικών, επισκευή δημοτικών οχημάτων θα τεθούν μεταξύ άλλων προς έγκριση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού ο.ε 2018 για την δημοσίευση αποφάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 79 παρ. 4 Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ).

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: 1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνολικής προσυπολογιζόμενης αξίας 79.963,88 €, συμπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV):. 90611000-3 – Α∆ΑΜ: 17REQ002203511 και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ημόσιου ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποδεσμεύων πιστώσεων μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες», συνολικού ποσού 69.936,00€, συμπ/νου ΦΠΑ.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ μετά από την υπ’αριθ. 217 ΑΟΕ και την 22/2018 Α∆Σ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση της KΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ για ζημιά που υπέστη το αυτ/τό της από πτώση πεύκου πάνω σε αυτό.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών ∆ιέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”.

ΘΕΜΑ 9ο: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Παραβόλων για την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου του ∆ήμου.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Οχημάτων του ∆ήμου.

ΘΕΜΑ 11ο: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού.

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80 για την “ετήσια συνδρομή πολεοδομικής νομοθεσίας”.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2018, για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018, για τα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες του ∆ήμου ∆ιονύσου.

 

Κατηγορίες:ΝΕΑ