ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-26/2 ΜΕ  5 ΘΕΜΑΤΑ

Τη Δευτέρα-26 Φεβρουαρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου με κύριο θέμα την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του 2018. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης εγκρίσεις δαπανών παρελθόντων ετών,, την  επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά και απευθείας ανάθεση για την προμήθεια χειριστηρίου γερανού ανύψωσης  κάδων. Η συνεδρίαση είναι η έκτη φετινή και θα πραγματοποιηθεί στις 9 το πρωί στο Δημαρχείο, επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1. Τα θέματα:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο :«1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018».

ΘΕΜΑ 2ο :«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 23/2018 Α∆Σ».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο :« 1) Έγκριση Πρακτικού No.2 (∆ικαιολογητικών κατακύρωσης)  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» CPV: 64110000- 0 -Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης και 2) Έγκριση ανάδειξης οριστικού Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο :« Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Προµήθεια χειριστηρίου γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων».

Categories: ΝΕΑ