ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 834.000 ΕΥΡΩ

Δύο μεγάλα έργα δημοπρατούνται από το Δήμο Διονύσου, ο οποίος γνωστοποίησε εγγράφως προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Ανάπτυξης) την πρόθεσή του, ώστε να γίνει η απαιτούμενη δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

Πρόκειται, 1ον, για  «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου» συνολικού προϋπολογισμού 550.000€ (με ΦΠΑ), με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής. Και, 2ον, για «Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης», συνολικού προϋπολογισμού 284.000€ (με ΦΠΑ), επίσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής.