ΝΕΑ

ΠΕΔΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μια εξόχως ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό προσωπικών δεδομένων, που τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαϊου 2018, διοργανώνει η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής την Πέμπτη-22 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της επί της Κότσικα  4, στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, με επιστολή του προς όλους τους Δημάρχους Αττικής, με ταυτόχρονη κοινοποίηση σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, επισημαίνει τη σημασία των αλλαγών, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν όσοι ασκούν εξουσία και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα νέα δεδομένα εν ολίγοις είναι:

 • Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός 679 του 2016 ψηφίστηκε στις 27/04/2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή, στις 25/05/2018, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και καταργεί την προηγούμενη οδηγία 95/46, η οποία οδήγησε στο Νόμο 2472/1997. Αυτός ο κανονισμός ισοδυναμεί με Εθνική Νομοθεσία και δεν απαιτείται η ψήφισή του από τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών.
 • Τον κανονισμό 679/2016 είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
 • Όσοι φορείς διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την διακίνηση των προσωπικών δεδομένων.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν με συγκεκριμένο τρόπο.
 • Να μην τα υποβάλλουν σε περαιτέρω επεξεργασία.
 • Να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα και να λαμβάνουν τη συγκατάθεση προς τούτο των φυσικών προσώπων.
 • Να τα μεταφέρουν εκτός Ε.Ε. μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ

Να αναπτύξουν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση για αιτήματα, όπως:

 • Ανάκληση της συγκατάθεσης
 • Πρόσβαση στα δεδομένα
 • Διόρθωση δεδομένων
 • Διαγραφή δεδομένων, κλπ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της παράβασης, φθάνουν έως τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ ή στο 4% του ετήσιου οικονομικού κύκλου του παραβάτη.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από τις 25 Μαΐου 2018 που τίθεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός 679 του 2016, ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να εγκαλέσει τους φορείς που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, όπως είναι οι ΟΤΑ, για μη εφαρμογή της Οδηγίας και να διεκδικήσει αποζημιώσεις, πέραν των προστίμων που καταλογίζει αυτεπάγγελτα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

Categories: ΝΕΑ