ΝΕΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 18 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Για σοβαρή παράβαση καθήκοντος εγκαλεί 18 δημοτικούς συμβούλους του Δήμου μας η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, επειδή απουσίαζαν  για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα Δημοτικά Συμβούλια. Πρόκειται για τους Βασιλική Ρηγοπούλου, Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα, Ανθή Λουκάτου, Ηλία Υφαντή, Σπύρο Γιαννουλάτο, Σπύρο Σπηλιώτη, Γιώργο Ζυγούνα, Γιάννη Φωτάκη, Παναγιώτη Μπιτάκο, Γιάννη Τσουδερό, Γιάννη Κανατσούλη, Χαράλαμπο Ιωαννίδη, Τάσο Καρασαρλή, Μιχάλη Τσιλιγκίρη, Στέφανο Κριεμάδη, Κυριάκο Κοντάκη, Θανάση Κρητικό, Γιάννη Καλαφατέλη.

Ο φάκελος με τα παραπάνω ονόματα είναι στα χέρια του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 του Νόμου 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν θα τεθούν σε αργία, τη διάρκεια αυτής, ή αν θα εκπέσουν της θέσης τους.

Όπως μνημονεύεται στο σχετικό έγγραφο, το οποίο δημοσιεύουμε, «…οι εν λόγω Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν εκτελούσαν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.4 του Ν.3852/2010. Κατόπιν τούτου προβήκαμε στις σχετικές κλήσεις σε απολογία για το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος, λόγω δόλου ή βαρείας αμέλειας…». Οι …εγκαλούμενοι 18 σύμβουλοι υπέβαλαν απολογητικά υπομνήματα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη.

Στο ίδιο έγγραφο παρακάτω, «επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 193/92 γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους, η ύπαρξη της διάταξης αυτής του άρθρου 68 παρ. 4 του ανωτέρω νόμου, η οποία επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτούσια και στους προηγούμενους ΚΔΚ, αποβλέπει στην εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και όλων εν γένει των επιτροπών και οργάνων που μετέχουν σύμβουλοι, η οποία, όταν οι σύμβουλοι απέχουν από τα καθήκοντά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως θεωρεί ο νόμος το διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες), δεν καθίσταται δυνατή, ανεξάρτητα από τους λόγους και το δικαιολογημένο ή μη της αποχής των συμβούλων…»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επιλήφθηκε των απουσιών κατόπιν αναφοράς της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Βάνας Ζώτου, που τηρεί απουσιολόγιο, όπως προβλέπει ο νόμος και είναι στα καθήκοντά της.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ-Α-1

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ-Β-1

Categories: ΝΕΑ