ΝΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πρόσκληση για υποβολής προσφοράς για προμήθεια βιβλίων προς ενίσχυση της δανειστικής βιβλιοθήκης ανάρτησε σήμερα ο Δήμος Διονύσου.  Βασικός σκοπός είναι να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ώστε να προχωρήσουν κατόπιν οι διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης με τον μειοδότη. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ήδη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου -όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η υπ’ αριθμόν 61/ 2018, ενώ έχει εγκριθεί και από την Οικονομική Επιτροπή (υπ’ αριθμόν 75/ 2018).

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 61/2018  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προμήθειας βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου, ο Δήμος θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεσηκαι στη σύναψη σύμβασης  για την Προμήθειας βιβλίων για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την 75/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.dionysos.gr/sites/default/files/-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1.pdf

 

Categories: ΝΕΑ