ΝΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σε ακόμη μια δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προχώρησε σήμερα ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Είναι η δεύτερη μετά από αυτήν χθες, για την αγορά βιβλίων για την ενίσχυση της δανειστικής βιβλιοθήκης. Δεν αποκλείεται οι δημοσιεύσεις δημοσίων διαγωνισμών να συνεχιστούν και να καθιερωθούν. Αν πρόκειται για στρατηγική επιλογή ή όχι, αν δηλαδή οι δύο ανακοινώσεις έγιναν αποσπασματικά ή εντάσσονται σ’ ένα γενικότερο πλάνο καλύτερης επικοινωνίας του διοικητικού έργου και εξωστρέφειας,  θα φανεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η διακήρυξη που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, προϋπολογισμού 20.460 ευρώ μαζί με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ∆ήµου Διονύσου και των υπερκατασκευών  αυτών, συμπεριλαμβανόμενων των απαραίτητων αναλώσιμων και ανταλλακτικών. Πιο συγκεκριμένα:

* τακτική (προγραµµατισµένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήµατος (κάθε 6 ή 12 µήνες ή κατόπιν συγκεκριµένου αριθµού χιλιοµέτρων ή ωρών λειτουργίας),

* αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης,  συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων ανταλλακτικών,

* εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του ∆ήµου,

* προμήθεια αλυσίδων χιονιού,

*πλύσιμο-καθαρισμός για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ∆ήµου,

* προµήθεια και αντικατάσταση µαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα µηχανήµατα έργου του ∆ήµου,

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, οδός Λεωφόρου Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου στον Άγιο Στέφανο, την Τρίτη-17 Απριλίου, ώρα 10.00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Τρίτη-17 Απριλίου, ώρα 10.00 π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν εναλλακτικά να κατατεθούν και στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Διονύσου) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 16 Απριλίου και έως τις 15.00 μ.μ.

 

 

Categories: ΝΕΑ