ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Διονύσου καλεί τα σωματεία, αθλητικά και πολιτιστικά, γενικότερα τους τοπικούς φορείς και τους Ιερούς Ναούς, εφόσον επιθυμούν, να καταθέσουν αιτήσεις για την ετήσια επιχορήγηση μέχρι την Παρασκευή-27 Απριλίου. Η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ήτοι:

1.Αίτηση ποσού επιχορήγησης με τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η επιχορήγηση με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων αυτών.

2.Επικυρωμένο καταστατικό του φορέα με ημερομηνία επικύρωσης 2018 (ΦΕΚ για τους Ιερούς Ναούς).

3.Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός και το έτος κατάθεσης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου, καθώς και τυχόν μεταβολές.

4.Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

5.Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας (Εσοδα-Εξοδα) έτους 2017.

6.Ξεχωριστό οικονομικό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβαν από το Δήμο το προηγούμενο έτος (για τους φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2017).

7.Προϋπολογισμό (Εσοδα-Εξοδα) έτους 2018.

8.Πρόγραμμα δράσης 2018, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις-δράσεις (με ημερομηνία και με προϋπολογισμό δαπάνης) για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης.

9.Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του φορέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από το οποίο εποπτεύεται.

10.Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του φορέα στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, από την οποία εποπτεύεται.

11.Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών στη Διαύγεια (υπόχρεοι όσοι επιχορηγήθηκαν από το Δήμο το 2017 με ποσό άνω των 3.000 ευρώ.

Η πρόσκληση υπογράφεται από την καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, κ Αναστασία Στασινοπούλου κααι έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.

EPSON scanner image

 

 

Categories: ΝΕΑ