ΝΕΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Κοινή Απόφαση των Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 και την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών υπογράφηκε και εκδόθηκε. Σύμφωνα με την Απόφαση,
  • Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του ν.3463/2006 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται η κατοικία, από την δημοτική ή τοπική κοινότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του δήμου και το προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δήμου.
  • Εάν η έδρα του δήμου βρίσκεται σε οικισμό ή τοποθεσία εκτός του οικισμού που αποτελεί έδρα της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, τότε η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται βάσει του οικισμού ή της θέσης της έδρας του δήμου.
  • Το δημοτικό συμβούλιο προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων.
  • Ως μηνιαία αντιμισθία του δημάρχου Αθηναίων λογίζονται οι ισχύουσες ακαθάριστες βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις.
  • Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό εγγράφεται στους αντίστοιχους κωδικούς του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου.

Καταβολή αποζημίωσης

  • Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία του δήμου κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.
  • Ως δικαιούχος αποζημίωσης μίας συνεδρίασης είναι και ο σύμβουλος που αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης αυτής.
  • Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  • Από το ποσόν που καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
Η ΚΥΑ | Προβολή/κατέβασμα

Πηγή: epoli.gr

 

Categories: ΝΕΑ