ΝΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του συνοπτικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού των οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για λόγους πυροπροστασίας ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες δεν έχουν παρά να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, όπου έχουν αναρτηθεί και παρέχονται όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαϊου, ημέρα Δευτέρα, στις 10 το πρωί, στο Δημαρχείο. Η περίληψη της διακήρυξης:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ιακηρύσσει ότι την 14η του µήνα Μαϊου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα
10:00 πµ. έως 10:30 πµ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία ∆ήµου,
στην Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος,
ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισµός για την
«Προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού (αποψίλωση) οικοπέδων και κοινόχρηστων
χώρων για πυροπροστασία», συνολικού προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου
του αναλογούντος ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86
του Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτά προσδιορίζονται µε
την 5/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου.
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της µελέτης και πληροφορίες παρέχονται κατά τις
εργάσιµες ώρες και µέρες από το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου, αρµόδιος
υπάλληλος Χαράλαµπος Μυλωνάς (τηλ.2132030623).
Tο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα
www.dionysos.gr και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

 

 

 

Categories: ΝΕΑ