ΝΕΑ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Καταργείται σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έδωσε την δημοσιότητα προς διαβούλευση το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δημοτικός και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και μετεξελίσσεται σε Δημοτικό και Περιφερειακό Διαμεσολαβητή. Ο Δημοτικός διαμεσολαβητής εγκαθίσταται σε επίπεδο Νομού και στην Αττική θα υπάρχουν οκτώ. Σύμφωνα με το  Άρθρο 149, του νομοσχεδίου  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» ,   «Σκοπός της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης είναι :

α) η καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
β) η βελτίωση της σχέσης των πολιτών με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές,
γ) η επίλυση και αποτροπή διαφορών των πολιτών με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ώστε να περιορίζεται η προσφυγή σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες και
δ) η συμβολή στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και της προσβασιμότητας των πολιτών σε αυτές.Στο άρθρο 150 περιγράφονται τα όργανα δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης:
1.    Η δημοτική διαμεσολάβηση ασκείται από τους Δημοτικούς Διαμεσολαβητές. Οι Δημοτικοί Διαμεσολαβητές είναι συνολικά πενήντα οκτώ (58) και η τοπική τους αρμοδιότητα κατανέμεται ως εξής:
α) Πενήντα (50) Δημοτικοί Διαμεσολαβητές με αρμοδιότητα, ο καθένας, τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών κάθε νομού, πλην Αττικής.
β) Οκτώ (8) Δημοτικοί Διαμεσολαβητές με αρμοδιότητα, ο καθένας, τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.
2.    Η περιφερειακή διαμεσολάβηση ασκείται από τους Περιφερειακούς Διαμεσολαβητές. Οι Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές είναι συνολικά δεκατρείς (13) και η τοπική αρμοδιότητα του καθενός εκτείνεται στην οικεία Περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα.

Οι γενικές αρχές που διέπουν την τοπική και περιφερειακή διαμεσολάβηση ορίζονται στο άρθρο 151:
1.    Η δημοτική και περιφερειακή διαμεσολάβηση ασκείται με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
2.    Ως Δημοτικοί και Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ικανοτήτων, με τα προσόντα που ορίζονται στο επόμενο άρθρο.
3.    Οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές διαθέτουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, πλήρη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία έναντι των δημοτικών, περιφερειακών και κρατικών αρχών και οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία.

Στις επόμενες διατάξεις έως και το άρθρο 171 καθορίζεται το περίγραμμα της λειτουργίας του νέου θεσμού, οι αρμοδιότητες, πως θα επιλέγεται, ποια τα προσόντα των υποψηφίων, η θητεία (θα είναι πενταετής), τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, κλπ.

Πηγή: myota

 

Categories: ΝΕΑ