ΝΕΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Αλλον έναν διαγωνισμό δημοσίευσε στο πλαίσιο της διαφάνειας ο Δήμος Διονύσου στην επίσημη ιστοσελίδα του. Αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων, προϋπολογισμού 110.000 ευρώ. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων επαγγελματιών μπορούν να υποβληθούν  ηλεκτρονικά στο διάστημα από 7/5 έως 1/6/2018. Την περίληψη της διακήρυξης, που ακολουθεί, υπογράφει η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης Αγγέλα Αγαθοκλέους-Ακριτίδη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                               για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών κτηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ιακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτά προσδιορίζονται µε την αριθµ. 3/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα €110.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος συντελεστή ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει το τον οικείο προϋπολογισµό του ∆ήµου (ΑΑΥ 427/2018, Α∆Α: Ψ6Ρ0Ω93-ΤΑΜ).

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 07/5/2018.

Καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 01/06/2018 και ώρα 15:00µµ.

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 240 ηµέρων από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., και θα ανέρχεται στο ποσό των: 1.774,00€ (χιλίων επτακόσια εβδοµήντα τέσσερα ευρώ). Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι της 28/02/2019. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο ∆ήµο ∆ιονύσου.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της µελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dionysos.gr).

Αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος Μυλωνάς (email:milonas@dionysos.gr,τηλ. 2132030623).

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγγέλα Αγαθοκλέους-Ακριτίδη

 

 

Categories: ΝΕΑ