ΝΕΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στον Δ. Διονύσου», προϋπολογισμού 550.000 ευρώ, δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου. Ολες οι λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους εργολάβους διατίθενται στο «dionysos.gr». Η περίληψη της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου ακολουθεί:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ»        που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης.
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/05/2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
3. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου χωρίς το Φ.Π.Α ανέρχεται σε 443.548,39 Ευρώ και με Φ.Π.Α 24% σε 550.000,00 ΕΥΡΩ και αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 307.929,32 Ευρώ,
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 55.427,28 Ευρώ,
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):
54.503,49 Ευρώ,
Απολογιστικές Δαπάνες Αναδόχου (Αρχαιολογία): 24.500,00 Ευρώ,
Αναθεώρηση: 1.188,30 Ευρώ
4. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Το έργο με ΚΑ 25.7312.0060 που χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους είναι ενταγμένο στο
Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 Δήμου Διονύσου και στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 με πίστωση 550.000,00 ευρώ.
8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 8.870,97 Ευρώ, χρόνου
ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι μέχρι 22/03/2019.
9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www. dionysos.gr. στη διαδρομή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/05/2018 και ώρα 14:00 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/05/2018.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών & Χωροταξίας
Δημήτρης Ράικος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

 

Categories: ΝΕΑ