ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-8 ΜΑΪΟΥ ΜΕ 7 ΘΕΜΑΤΑ

Με ημερήσια διάταξη 7 θεμάτων θα συνέλθει την προσεχή Τρίτη-8 Μαΐου, στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο, επί της Λεωφόρου Μαραθώνα 29 και Αθανασίου Διάκου 1, η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για τη 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση φέτος. Ξεχωρίζουν η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την πυροπροστασία, η εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η συντήρηση των δημοτικών κτηρίων.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς τα οποία στάλθηκε η πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, θυμίζουμε, είναι: 1. Τσούκας Παναγιώτης, 2. Χρονόπουλος Πέτρος, 3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, 4. Στάικος Θεόδωρος, 5. Κωστάκης ∆ηµήτριος, 6. Καλαφατέλης Ιωάννης, 7. Κοντάκης Κυριάκος, 8. Κριεµάδης Στέφανος. Η ημερήσια διάταξη:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης – Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκοµιδής Απορριµµάτων».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Εργατοτεχνικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου στην Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία» του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου».

 

Categories: ΝΕΑ