ΝΕΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ

Με δημοπρασία, οι όροι της οποίας δημοσιεύτηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, αναζητείται ακίνητο για να στεγάσει το τμήμα της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός 20 ημερών από σήμερα να καταθέσουν προτάσεις.

Αλλα στοιχεία, που ζητούνται είναι μεταξύ άλλων:

1) Περιγραφή του μισθίου (αναλυτικά)
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακίνητο, κενό και ετοιμοπαράδοτο, το οποίο θα διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 180τμ έως 220τμ με δυνατότητα απόκλισης +10% επί αυτής, (συμπεριλαμβανομένων των χώρων υγιεινής και κουζίνας και μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κοινοχρήστων διαδρόμων, αποθηκών. Το κτίριο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του Τμήματος, εκτός των άλλων, σε χώρους γραφείων, εξυπηρέτησης κοινού και αρχειοθέτησης.
Τέλος, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, όπως αυτές καθορίζονται στο ΦΕΚ 18/Β’/15.01.2002 και στον νόμο Ν. 4067 (ΦΕΚ 79/Α’/09.04.2012) άρθ. 26.
Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Προσφέροντα και να είναι ελεύθερο
παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του. Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα στην προθεσμία των εξήντα ( 60 ) ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού στον εκμισθωτή.

1.ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου,
σε κεντρικό δρόμο και να εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να είναι εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση σε αυτό. Επίσης θα πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου, αλλά και από το κτίριο της Κοιμ. Θεοτόκου 26-28, όπου εκεί στεγάζονται πολλές δομές του συγκεκριμένου τμήματος, ήτοι το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Δημοτικό Γυμναστήριο, το Δημοτικό Πολυϊατρείο, το Γραφείο της Κοινωνικής Λειτουργού, κλπ., προκειμένου να προσεγγίζονται πεζή από τους
υπαλλήλους και τους ωφελούμενους.
Στην τεχνική έκθεση του Προσφέροντα θα αναγράφεται η ύπαρξη κοντινότερης απόστασης στάσεων αστικών και δημοτικών Λεωφορείων ή άλλων δημόσιων μέσων μεταφοράς (να αναφέρονται και οι γραμμές που εξυπηρετούν), καθώς και οι αποστάσεις από το Δημαρχείο και το κτίριο της Κοιμ. Θεοτόκου 26-28. Θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η γειτνίαση με οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σιδηροδρομικές γραμμές, επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π. και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών του κτιρίου.
Το κτίριο επίσης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από τις κατωτέρω οχλούσες
δραστηριότητες:
• Σταθμοί κεραιών, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμοί
υψηλής τάσης, κ.λ.π.,
• Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων,
• Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων,
• Καταστήματα όπως, χώροι τυχερών παιγνίων, οίκοι ανοχής κ.λ.π.,
• Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσηλευτικά ιδρύματα, Νεκροταφεία,
Θα αναφέρονται οι υπάρχουσες σήμερα χρήσεις των γειτονικών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταστήματα ποια η χρήση καθενός εξ αυτών, ώστε να διαπιστωθεί εάν δημιουργούν οχλήσεις κατά το ωράριο λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το κτίριο πρέπει να έχει άδεια οικοδομής από το 1985 και μετά. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα πρέπει να έχει υπολογιστεί με βάση τουλάχιστον με τον αντισεισμικό κανονισμό μετά την τροποποίηση του στις 30-09-1985. Αποκλείονται κτίρια κατασκευασμένα με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό (1959). Θα πρέπει επίσης να είναι ετοιμοπαράδοτο, κατά προτίμηση αυτοτελές και κενό. Σε περίπτωση μη αυτοτελούς κτιρίου, θα συνεκτιμηθούν παράγοντες, όπως η ελάχιστη δυνατή συστέγαση με τρίτους . Το κτίριο θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν νέο και σε κάθε περίπτωση να είναι επαρκώς συντηρημένο, ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και λειτουργικότητας και αισθητικής.

3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- ΧΩΡΟΙ
Το ζητούμενο κτίριο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Συγκεκριμένα οι χώροι πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκονται σε ισόγεια στάθμη τουλάχιστον κατά το εξήντα τοις εκατό (60%) της
επιφάνειας του συνόλου. Εάν υπάρχει δεύτερη στάθμη, αυτή να εξυπηρετείται ταυτοχρόνως από κλιμακοστάσιο και από ανελκυστήρα. Το κτίριο θα διαθέτει σε συνολική επιφάνεια 180-220 τμ περίπου (με απόκλιση +10%) τα παρακάτω:
Τουλάχιστον τρία (3) ξεχωριστά γραφεία υπαλλήλων (με σίγουρη την προοπτική για διαμερισματοποίηση περισσότερων χώρων γραφείων-θα χρειαστούν τουλάχιστον ακόμα 3 ξεχωριστά γραφεία για τις ανάγκες των κοινωνικών λειτουργών και της ψυχολόγου του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο θα συστεγάζεται με το Τμήμα ).
Χώρο υποδοχής
Ένα (1) ζεύγος WC.
Ένα (1) WC ΑΜΕΑ σε ισόγεια στάθμη σύμφωνα με τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις.
Ένα (1) κουζινάκι.
Οι παραπάνω αναγραφόμενοι χώροι πλην των βοηθητικών πρέπει απαραιτήτως να είναι πολεοδομικώς χαρακτηρισμένοι κύριας χρήσης και αν δεν είναι να δύναται να χαρακτηριστούν εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  Το κτίριο θα πρέπει επίσης να διαθέτει έναν ασφαλισμένο υπαίθριο χώρο (όχι επί του δρόμου) με εύκολη και ασφαλή προσέγγιση μικρού φορτηγού τύπου van, προσωρινής φορτοεκφόρτωσης και στάθμευσης κατά τις πρωινές ώρες, γιατί η υπηρεσία υποδέχεται, καταγράφει και παραλαμβάνει σε καθημερινή βάση δωρεές/χορηγίες από ιδιώτες ή επιχειρήσεις , προϊόντων, ρούχων, τροφίμων κλπ.
Η κτιριακή υποδομή σε συνδυασμό με τα κριτήρια εργονομίας, λειτουργικότητας και ασφάλειας, ώστε να εξυπηρετείται η ασφαλής και ακώλυτη λειτουργία των διακινουμένων, θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση.

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 (Εκτίμηση εκποιουμένων ακινήτων) του ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-81 Τευχ. Α), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

Categories: ΝΕΑ