ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΕΣΤΙΑ”

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου δημοσιεύτηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός και όλες οι λεπτομέρειές του, που αφορούν τη μετακίνηση των μελών των ΚΑΠΗ με πούλμαν στις διάφορες εκδηλώσεις (εκδρομές, περιπάτους, θαλάσσια μπάνια, κλπ.) στις οποίες μετέχουν. Την διακήρυξη υπογράφει ο πρόεδρος της “Εστίας” Θόδωρος Στάϊκος. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 37.820 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η 21/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 09:30 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς των μελών ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου Κοινωνική
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» σε εκδρομές πολιτιστικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα , περιπάτους και θαλάσσια μπάνια έτους 2018»
προϋπολογισμού 37.820,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Κωδικός CPV: 63511000-4

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»
Οδός: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26-28
Ταχ.Κωδ.14565
Τηλ:210-8141700
fax:210-8143723
E-mail:estia@dionysos.gr
Ιστοσελίδα:www.dionysos.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dionysos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» στη διεύθυνση Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Άγιος Στέφανος, 14565, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-15:00. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας:
Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, τμηματικά κατά το διάστημα ενός (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης για τις εκδρομές και τους περιπάτους , ενώ τα θαλάσσια μπάνια θα πραγματοποιηθούν για συνεχόμενο διάστημα μέσα στους θερινούς μήνες σε συνεννόηση με το ΝΠ και τα παραρτήματα των ΚΑΠΗ.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος ιδιοκτήτες γραφείων γενικού και εσωτερικού τουρισμού που να μπορούν να αναλάβουν τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ με τουριστικά λεωφορεία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων της Διακήρυξης.

5. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 21/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 09:30 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του στο ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ», Κοιμ.Θεοτόκου 26-28, Αγ.Στέφανος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

6. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6413.0001 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ». Σχετική η υπ’ αριθ. 29/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dionysos.gr και σε ημερήσια εφημερίδα.

O Πρόεδρος
Στάικος Θεόδωρος

 

Categories: ΝΕΑ