ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-14/5 ΜΕ 67 ΘΕΜΑΤΑ

Με ημερήσια διάταξη 67 θεμάτων, εκ των οποίων τα 59 αφορούν αποδοχές δωρεών (τροφίμων, αναλώσιμων, κλπ.) για το κοινωνικό παντοπωλείο, συνεδριάζει τη Δευτέρα, 14 Μαϊου, η Οικονομική Επιτροπή, στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο, επί της Λεωφόρου Μαραθώνα 29 και Αθανασίου Διάκου 1. Πρόκειται για την 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση φέτος. Στο μενού περιλαμβάνονται επίσης εγκρίσεις πρακτικών κατακύρωσης ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης των προβολέων στο γήπεδο Αγίου Στεφάνου και της εργολαβίας για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων.  Αναλυτικά:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1: «Αποδέσμευση πίστωσης ποσού 4.000,00 ΕΥΡΩ και νέα έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης από τον ΚΑ εξόδων 00.8242.0001 με την ονομασία «ΛΟΙΠΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ» του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018».                          ΘΕΜΑ 2: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση παραβόλου από τη
διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» για
ασκηθείσα έφεση ενώπιον του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακύρωσης της με
αρ. πρωτ. 36264 Α. Πλ 1211, 3620/22-8-2011 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία διώκεται η
ανάκτηση του ποσού των (43.234,51) € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην πρώην
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 79952100-3, ΑΔΑΜ:
18REQ002699016 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE». ΘΕΜΑ 4: «Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για την
στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου».                                                                ΘΕΜΑ 5: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλομένων για
την “Προμήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του
Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισμού λόγω
Κλοπής”».
ΘΕΜΑ 6: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού
39.466,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 7: «Έγκριση Δαπάνης, Διάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης για την
Προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου».
ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                          ΘΕΜΑ 8: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16146)».                                                                                                     ΘΕΜΑ 9: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16193)». ΘΕΜΑ 10: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.” για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16215)».                    ΘΕΜΑ 11: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου(ΑΠ16172)».                                                                                                                        ΘΕΜΑ 12: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16150)».                                                                                                  ΘΕΜΑ 13: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ &
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ “Ε.& Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16147)».                                                                                                ΘΕΜΑ 14: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16164)».  ΘΕΜΑ 15: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου Διονύσου (ΑΠ16167)».                                                                                              ΘΕΜΑ 16: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την 57η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (ΑΠ16160)».                                                                                                                                    ΘΕΜΑ 17: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15915)».                                                                                                     ΘΕΜΑ 18: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την 59η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου (ΑΠ16163)».
ΘΕΜΑ 19: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την KABA ΔΡΟΣΙΑΣ για ενίσχυση του
κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15741)».                                              ΘΕΜΑ 20: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15745)».        ΘΕΜΑ 21: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τo ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15760)».                     ΘΕΜΑ 22: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την K.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥΛΗ (ΙΔΙΩΤΗΣ)
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15759)».            ΘΕΜΑ 23: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15737)».                      ΘΕΜΑ 24: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τoν ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΥΑΔΕΣ για ενίσχυση
του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15726)».
ΘΕΜΑ 25: «Αποδοχή δωρεάς: ΔΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16406)».
ΘΕΜΑ 26: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τoν ΦΟΥΡΝΟ ΣΕΡΑΛΙΔΗ για ενίσχυση
του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15710)».
ΘΕΜΑ 27: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΝΗΠΙΑΚΟ
ΦΙΛΕΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15662)».
ΘΕΜΑ 28: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ για ενίσχυση
του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15693)».
ΘΕΜΑ 29: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ για ενίσχυση
του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15728)».
ΘΕΜΑ 30: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15731)».
ΘΕΜΑ 31: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τoν ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15735)».
ΘΕΜΑ 32: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ για ενίσχυση του
κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15738)».
ΘΕΜΑ 33: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου(ΑΠ15768)».
ΘΕΜΑ 34: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Κ.
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου(ΑΠ15801)».
ΘΕΜΑ 35: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΖΑΝΕΤΗΣ για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15803)».
ΘΕΜΑ 36: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15826)».
ΘΕΜΑ 37: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15824)».
ΘΕΜΑ 38: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16117)».
ΘΕΜΑ 39: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16118)».
ΘΕΜΑ 40: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16126)».
ΘΕΜΑ 41: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16130)».
ΘΕΜΑ 42: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16122)».
ΘΕΜΑ 43: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16123)».
ΘΕΜΑ 44: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16119)».
ΘΕΜΑ 45: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16121)».
ΘΕΜΑ 46: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15867)».
ΘΕΜΑ 47: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15886)».
ΘΕΜΑ 48: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15903)».
ΘΕΜΑ 49: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ15747)».
ΘΕΜΑ 50: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16176)».
ΘΕΜΑ 51: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16174)».
ΘΕΜΑ 52: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16154)».
ΘΕΜΑ 53: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16144)».
ΘΕΜΑ 54: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16137)».
ΘΕΜΑ 55: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16157)».
ΘΕΜΑ 56: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16145)».
ΘΕΜΑ 57: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16124)».
ΘΕΜΑ 58: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16979)».
ΘΕΜΑ 59: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16994)».
ΘΕΜΑ 60: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ17003)».
ΘΕΜΑ 61: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16975)».
ΘΕΜΑ 62: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ17006)».
ΘΕΜΑ 63: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ17007)».
ΘΕΜΑ 64: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ17015)».
ΘΕΜΑ 65: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ16955)».
ΘΕΜΑ 66: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ17018)».
ΘΕΜΑ 67: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον Α.Ο.Σ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ για ενίσχυση
του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ17026)».

 

Categories: ΝΕΑ