ΝΕΑ

Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι όροι της μειοδοτικής δημοπρασίας του νέου δημοτικού σχολείου Αγίου Στεφάνου, του 4ου Διονύσου, όπως είναι η ακριβής ονομασία του, συμπεριλαμβάνονται ως θέμα, το Νο 4 συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής, που θα συνεδριάσει αύριο-Δευτέρα, 14 Μαϊου, στο Δημαρχείο, στις 11 το πρωί. Η διαδικασία, όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη του Δημάρχου Διονύσου, είναι φανερή. Τα απαιτούμενα γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά παρατίθενται λεπτομερώς, ενώ ζητείται κτίριο με συνολική επιφάνεια ωφέλιμων χώρων 870 τμ, με συνολικό μικτό εμβαδόν, εφόσον συνυπολογιστούν  οι τοίχοι, οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια, 1.445 τμ. Το ακίνητο, που θα μισθώσει ο Δήμος πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 800 μέτρων από τα υφιστάμενα σχολεία του Αγίου Στεφάνου, να απέχει από μεγάλες οδικές αρτηρίες, σταθμούς κεραιών ή γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος, από πρατήρια και εργοστάσια, επίσης να είναι μέχρι δύο ορόφων και να διαθέτει αύλειο χώρο αποκλειστικής χρήσης.

Υπνεθυμίζουμε, πως το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από μήνες έχει εγκρίνει την ίδρυση του 4ου Δημοτικού εξαθέσιου Σχολείου Δήμου Διονύσου στον Αγιο Στέφανο, το οποίο, εκτός απροόπτου, πρόκειται να λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά.

Τις προδιαγραφές του κτιρίου συνέταξε η αρχιτέκτων μηχανικός Στέλλα Βουτσινά, έλεγξε η αγρονόμος τοπογράφος Αγγελική Κουρουπάκη και θεώρησε η διευθύντρια της τεχνικής Υπηρεσίας, πολιτικός μηχανικός, Αννα Αγγελίνα. Τους όρους της διακήρυξης, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, υπογράφει η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης Αγγέλα Αγαθοκλέους-Ακριτίδη. Η διακήρυξη της δημοπρασίας:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Mειοδοτική δηµοπρασία, φανερή και προφορική για τη µίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

1) Περιγραφή του µισθίου (αναλυτικά)

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το ακίνητο, κατά προτίµηση αυτοτελές, πρέπει να βρίσκεται σε ακτινική απόσταση έως 800 µέτρα από τη ζώνη επιρροής των υφισταµένων δηµοτικών  σχολείων του Αγίου Στεφάνου, η θέση του να είναι εύκολα προσπελάσιµη στα µέσα µαζικής µεταφοράς.

2.Το ακίνητο πρέπει να καλύπτει τις υπηρεσιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες του 6/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου και όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σχετικά µε την ασφάλεια, την ευχάριστη διαµονή και την υγιεινή, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για στέγαση σχολικής µονάδας σε υπό ενοικίαση κτίρια που αναφέρονται στην απόφαση 37237/ΣΤ1/02-4-2007 ( ΦΕΚ 635/Β/27.04.2007 ) του Υπουργείου Παιδείας.

3.Για την επιλογή του ακινήτου θα ληφθούν υπόψη όλα τα µέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ισότιµη προσβασιµότητα, προσπελασιµότητα και την ασφάλεια των µαθητών κατά τη µετακίνηση τους προς και από το σχολικό κτίριο.

4.Θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η γειτνίαση µε οδικές αρτηρίες µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σιδηροδροµικές γραµµές, σταθµούς λεωφορείων, επαγγελµατικούς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων κλπ. και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του µπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των µετακινούµενων µαθητών.

5.Ο χώρος θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση µε την οριζόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις που επιβάλλουν οι αρµόδιοι φορείς κατά το στάδιο αδειοδότησης από τις κατωτέρω οχλούσες δραστηριότητες:

 • Σταθµοί κεραιών, γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθµοί υψηλής τάσης κλπ.,
 • Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων,
 • Βιοµηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εµπορευµάτων, • Καταστήµατα όπως µπαρ, χώροι τυχερών παιγνίων, οίκοι ανοχής κλπ., • Σωφρονιστικά ιδρύµατα, Νοσηλευτικά ιδρύµατα, Νεκροταφεία, • Πτηνοτροφικές µονάδες.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.Το κτίριο για τη στέγαση του ∆ηµοτικού θα πρέπει να είναι µέχρι δύο ορόφων.

2.Να περιλαµβάνει ωφέλιµους χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 870 τ.µ., διαρρυθµισµένους ανάλογα µε βοηθητικούς και άλλους απαραίτητους χώρους, σύµφωνα µε το προτεινόµενο κτιριολογικό πρόγραµµα που περιγράφεται στη συνέχεια. Επίσης να διαθέτει αύλειο χώρο, αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, οµαλής κλίσης φυσικού ή διαµορφωµένου εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των µαθητών. Επισηµαίνεται ότι ο αύλειος χώρος θα πρέπει να διαθέτει σωστή µόρφωση ρύσεων για την απορροή των οµβρίων (προς αποφυγή ατυχηµάτων).

3.Να υπάρχει δυνατότητα εισόδου στον αύλειο χώρο από δύο σηµεία, µε απαραίτητη την πρόσβαση αυτοκινήτου µέσα στον αύλειο χώρο µέχρι την είσοδο του κτιρίου (µεταφορά βιβλίων, ασθενοφόρο κλπ.).

4. Να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης όλων των χώρων του κτιρίου καθώς και του αύλειου χώρου από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µε ράµπες ή ανελκυστήρες. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει ένα W.C. ΑΜΕΑ.

5.Τα ανοίγµατα θυρών του κτιρίου θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις:

 • Θύρα εισόδου: 180 εκ.
 • Θύρα γραφείων 100 εκ.
 • Θύρα αιθουσών διδασκαλίας 110 εκ.
 • Θύρα W.C. 80 εκ.
 • Θύρα βοηθητικών χώρων 100 εκ.
 • Θύρα W.C. ΑΜΕΑ 100 εκ.

Οι θύρες σε στενούς διαδρόµους δεν θα πρέπει να βρίσκονται η µία απέναντι από την άλλη και οι ακτίνες ανοίγµατός τους να µην διασταυρώνονται. Οι θύρες των αιθουσών διδασκαλίας πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα πρέπει να φέρουν δίδυµους υαλοπίνακες ασφαλείας. Τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος ποδιάς 1,10 µ.

6.Οι διάδροµοι του κτιρίου θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις:

 • Πλάτος διαδρόµου για µονόπλευρη εξυπηρέτηση αιθουσών 2,40 µ.
 • Πλάτος διαδρόµου για αµφίπλευρη εξυπηρέτηση αιθουσών 3,00 µ.
 • Ύψος κεντρικού διαδρόµου 3,00 µ.
 • Πλάτος δευτερευόντων διαδρόµων 1,80 µ.
 • Ύψος δευτερευόντων διαδρόµων 2,20 µ.
 • Τα κεκλιµένα επίπεδα στους διαδρόµους πρέπει να έχουν κλίση το πολύ ως 5%.

7.Για τα κλιµακοστάσια θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ελάχιστο πλάτος σκέλους σκάλας 1,50 µ.
 • Ελάχιστο πλάτος σκάλας ασφαλείας 1,10 µ.
 • Τα σκέλη της σκάλας θα πρέπει να είναι ευθύγραµµα και τα πλατύσκαλα ορθογώνια.
 • Το πλάτος πατήµατος θα πρέπει να κυµαίνεται από 28 εκ. ως 30 εκ.
 • Σε πατήµατα µε λεία επιφάνεια πρέπει να τοποθετείται αντιολισθητική ταινία συνεπίπεδη µε το πάτωµα και πριν από την ακµή. • Το ύψος ριχτιού θα πρέπει να κυµαίνεται από 15 εκ. ως 17 εκ.
 • Το ύψος του κιγκλιδώµατος της σκάλας να έχει καθαρό ύψος 1,10m και η µορφή του να µην επιτρέπει την αναρρίχηση και το πέρασµα των παιδιών µέσα στο κενό.
 • Οι κουπαστές της σκάλας πρέπει να είναι προσιτές στους µαθητές και να είναι κατάλληλες για τη στήριξη τους, η µορφή τους δε να µην προκαλεί τραυµατισµούς.
 • Τα κάγκελα των εξωστών πρέπει να έχουν ύψος 1,10µ. µε κατασκευή που να µην επιτρέπει την αναρρίχηση παιδιών. Σε κάγκελα µε κάθετα στοιχεία, η αξονική απόστασή τους να µην είναι µεγαλύτερη από 10 εκ.

8.Όλες οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου να είναι σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες. Να είναι δε σε άρτια κατάσταση και να πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Να εξασφαλίζουν γενικώς τις επιθυµητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στους διάφορους χώρους του κτιρίου, την ασφάλεια των χρηστών και την αθόρυβη, οικονοµική λειτουργία τους. Να είναι τεχνικά εφικτή η επέκταση τους προσαρµοσµένη στα δεδοµένα της σχολής. Το ακίνητο πρέπει να έχει κεντρική θέρµανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιµατιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο. Επίσης, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισµού, θερµάνσεως, αερισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας κλπ.). Τέλος, απαιτείται η ύπαρξη αυτοµάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους, ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες.

9.Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

10.Τα δοµικά υλικά κατασκευής του κτιρίου να µην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως π.χ. αµίαντο.

11.Για τις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90 µ.
 • Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00 µ.
 • Απαιτούµενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.
 • Ύψος ποδιάς παραθύρου 1,10 εκ. από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς παραθύρου 0,50 εκ.
 • Η πόρτα της αίθουσας θα πρέπει να ανοίγει προς τα έξω και να είναι σε εσοχή. Γενικά οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν άριστες συνθήκες φυσικού φωτισµού, αερισµού και ηχοµόνωσης και τα δάπεδα θα πρέπει να είναι αντιολισθητικής υφής.

12.Για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ελεύθερο ύψος ≥ 5,00 µ.
 • Απαιτούµενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.

13.Για τους χώρους υγιεινής µαθητών θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ελεύθερο ύψος ≥ 2,40 µ.
 • Φυσικός φωτισµός το 1,10 της επιφανείας του χώρου.
 • Θα πρέπει να υπάρχει 1WC µε 2 ουρητήρες και 2 νιπτήρες ανά 40 αγόρια και 1WC µε 1 νιπτήρα ανά 20 κορίτσια.
 • Θα πρέπει να υπάρχει 1WC για ΑΜΕΑ.

14.Για τους χώρους γραφείων θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00 µ.
 • Φυσικός φωτισµός το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.

15.Γενικότερα για το κτίριο θα συνυπολογισθεί ο χρόνος κατασκευής του, η γενική εικόνα στην οποία βρίσκεται και ιδιαιτέρως η κατάσταση του φέροντος οργανισµού του και των υλικών κατασκευής αυτού. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο σύνολό του σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, σωστές συνθήκες φυσικού φωτισµού και αερισµού και να διαθέτει άνετες εξόδους διαφυγής σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ισχύοντος Κτιριοδοµικού Κανονισµού. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός (κατά προτίµηση προβολείς ) στους εξωτερικούς χώρους –περιβάλλοντα χώρο, που διακινούνται µαθητές.

Το προσφερόµενο κτίριο ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις:

 1. Ύδρευση 2. Αποχέτευση ακάθαρτων και οµβρίων 3. Κλιµατισµός (Θέρµανσης – Ψύξης) και Αερισµός, 4. Λεβητοστάσιο-δίκτυο θέρµανσης, 5. Ενεργητική Πυροπροστασία (Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση), 6. Ισχυρά ρεύµατα, 7. Ασθενή ρεύµατα (τηλέφωνα – data – κεραίες), 8. Ανελκυστήρες προσώπων ΑΜΕΑ, 9. Αντικεραυνική προστασία.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς κανονισµούς.

Σηµείωση: όλα τα παραπάνω θα αναλάβει µε δικές του δαπάνες ο ιδιοκτήτης

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (294τµ)

1.6 αίθουσες διδασκαλίας: 294 µ2, δυναµικότητας 30 θέσεων (49τµ η κάθε µία)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (167τµ)

 1. 1 αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής 49 µ2 δυναµικότητας 30 θέσεων
 2. 1 αίθουσα ξένων γλωσσών: 49 µ2, δυναµικότητας 30 θέσεων
 3. 1 αίθουσα εργαστηρίου Φυσικοχηµείας: 69 µ2, δυναµικότητας 30 θέσεων

 

ΧΩΡΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (102τµ)

 1. Γραφεία ∆ιοίκησης
 • 1 Γραφείο ∆ιευθυντή: 11 µ2
 • 1 Γραφείο ∆ασκάλων: 49 µ2
 • Γραµµατεία –χώρος αναµονής-αρχείο: 18 µ2
 • Γραφείο συλλόγου γονέων: 24 µ2

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (201τµ)

 1. 1 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων & σκηνή: 127 µ2
 2. 1 Βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο: 50 µ2
 3. 1 Κυλικείο: 24 µ2

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (106 τµ)

 1. Χώροι υγιεινής
 • W.C. Αγοριών: 22 µ2
 • W.C. Κοριτσιών: 22 µ2
 • 2 W.C. ∆ασκάλων(2×3=6τµ): 6 µ2
 • 1 W.C. ΑµεΑ: 5 µ2

 

10.Χώρος Λεβητοστασίου – αποθήκης καυσίµων: 41 µ2

11.1 Αποθήκη υλικών καθαρισµού: 5 µ2

12.Ανελκυστήρας: 5 µ2. Απαιτείται για τα κτίρια άνω του ενός ορόφου 13.Κατάλληλος αύλειος χώρος διαλείµµατος διαστρωµένος µε αντιολισθητικό υλικό. ∆υναµικότητας 150 µαθητών

14.Θέσεις στάθµευσης Απαιτείται µία θέση ανά αίθουσα διδασκαλίας. Θα πρέπει να προβλέπεται και µία θέση στάθµευσης για ΑΜΕΑ. Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήµανση καθώς και τις διαστάσεις.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 870 µ2

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 575 µ2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 1.445 µ2

Σηµειώνεται ότι οι αναγραφόµενες επιφάνειες των χώρων είναι ενδεικτικές , επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ± 15 % αρκεί η Eπιτροπή Kαταλληλότητας η αρµόδια για την επιλογή του κτιρίου, κρίνει την καταλληλότητα του µε συνεκτίµηση των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς και της επί τόπου αυτοψίας. Οι παραπάνω αναγραφόµενοι χώροι πλην των βοηθητικών πρέπει απαραιτήτως να είναι πολεοδοµικώς χαρακτηρισµένοι κύριας χρήσης και αν δεν είναι να δύναται να χαρακτηριστούν εντός έξι µηνών από την υπογραφή της σύµβασης .

 

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας

Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ήµο και στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 (Εκτίµηση εκποιουµένων ακινήτων) του Π∆ 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-81 Τευχ. Α), η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µε το διάγραµµα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον µηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο δήµο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται παρακάτω στο Παράρτηµα Α στο τέλος του κειµένου.

3) Εγγυητής

Ο Τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης

Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου.

5) Σύµβαση

Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6) ∆ιάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξη (6) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης και σε όλες τις περιπτώσεις µέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης πριν την λήξη της, µε έγγραφη προειδοποίηση δύο (2) µήνες πριν (την λήξη) στον εκµισθωτή.

7) Προθεσµία καταβολής του Μισθώµατος

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στον κύριο του ακινήτου κάθε τρεις (3) µήνες και στο τέλος κάθε τριµηνίας σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του ιδιοκτήτη.

8)Εγγύηση συµµετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρµόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ποσό ίσο µε το 10% του ετήσιου µισθώµατος. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σύµβασης και στους αποτυχόντες µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Περιφέρεια.

9) Υποχρεώσεις µισθωτή

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.

10) Κρατήσεις

Τον εκµισθωτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που αναφέρονται στο µίσθωµα που θα εισπράττει (φόροι, χαρτόσηµα κλπ.)

11) Λήξη µίσθωσης

Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση.

12) Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

13) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης

Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρας πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου καθώς επίσης και στα γραφεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων (Αγ.Στεφάνου-Άνοιξης-∆ιονύσου-∆ροσιάς-Ροδόπολης- Σταµάτας-Κρυονερίου) Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και σε µία ηµερήσια εφηµερίδα. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον εκµισθωτή.

14) Επανάληψη της δηµοπρασίας

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν µειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας

β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία

15) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία, ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Παράσκευή και ώρες 8:30-15:00 ∆ιεύθυνση Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου-Αγ.Στέφανος Τηλέφωνο 2132030613, FAX 2132030630 Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.

Categories: ΝΕΑ