ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-29/5 ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ

Με ημερήσια διάταξη 20 θεμάτων συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη-29 Μαΐου, στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο (επί της Λεωφόρου Μαραθώνα 29 και Αθανασίου Διάκου 1) η Οικονομική Επιτροπή.  Η προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νο 20), η αμοιβή του δικηγόρου Ανδρέα Παπαρηγόπουλου, που χειρίζεται τις αξιώσεις του Δήμου εναντίον των εταιρειών “Energa  και Hellas Power” (Νο 8), οι ανακηρύξεις μειοδοτών στα έργα καθαρισμού οικοπέδων-κοινοχρήστων χώρων και συντήρησης του κλαδοφάγου (Νο 2 και 3), η παροχή συμβουλών για την προσφυγή εναντίον του νέου σταθμού διοδίων (Νο 1) θα τεθούν μεταξύ άλλων προς έγκριση των μελών, κατόπιν συζήτησης. Επίσης, στο Νο 18 υπάρχει η δωρεά του «Αιγέα» της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, που ανέλαβε τα έξοδα κατασκευής και πιστοποίησης της παιδικής χαράς στη ∆.Κ. Ανοιξης επί των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Κανάρη. Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι η 14η τακτική, δημόσια φέτος και μέλη της, θυμίζουμε, είναι οι κ Τσούκας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Στάικος Θεόδωρος, Κωστάκης ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεµάδης Στέφανος.

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την προσφυγή του ∆ήµου ∆ιονύσου ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων ποσού 5.952,00€».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση πρακτικού, ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» συνολικού προϋπολογισµού 37.200,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία καθαρισµού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» συνολικού προϋπολογισµού 64.331,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 123/2018 Α∆Σ».

ΘΕΜΑ 5ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ∆ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών».

ΘΕΜΑ 6ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Βαφειάδου Ειρήνης (6.700,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για την συνεχιζόµενη δαπάνη του ∆ήµου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 1.240,00 ευρώ, µε ΦΠΑ µετά από την υπ΄αριθ. 114 ΑΟΕ και την 172/2017 Α∆Σ, για την αµοιβή του δικηγόρου ΑΝ∆ΡΕΑ Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, εξωτερικού συνεργάτη για το χειρισµό νοµικών διαδικασιών σε σχέση µε αξιώσεις του ∆ήµου έναντι των εταιρειών ΕNERGA KAI HELLAS POWER».

ΘΕΜΑ 9ο : «Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για τη βεβαίωση της αδυναµίας του ∆ήµου να αναλάβει και να τηρήσει το Λογιστικό Σχέδιο του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο : «Τροποποίηση της 160/2018 Απόφασης Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 11ο : «Αλλαγή Κ.Α. για τη ∆ιάθεση της Πίστωσης της 138/2018 ΑΟΕ».

ΘΕΜΑ 12ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το Έτος 2018».

ΘΕΜΑ 14ο : «Αίτηµα του κ. Κωστόπουλου Στυλιανού περί καταβολής αποζηµίωσης για την ζηµιά στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του από πτώση του σε ανοιχτό φρεάτιο όµβριων επί του οδοστρώµατος».

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για παροχή υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 17ο : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 18ο : «Αποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 19ο : «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου».

ΘΕΜΑ 20ο : «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την υπηρεσία µε τίτλο: «Ανάπτυξη συστήµατος διαδικασιών και πολιτικών για την προσαρµογή του ∆ήµου ∆ιονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων 2016/679 (γνωστού ως GDPR)». – CPV 79411000-8, Α∆ΑΜ: 18REQ003153145 β) της σχετικής µελέτης και γ) της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης».

 

Categories: ΝΕΑ