ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-11/6 ΜΕ 18 ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει εκ νέου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την προσεχή Δευτέρα, στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο, όπως πάντα, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1. Το μενού περιλαμβάνει εγκρίσεις διαγωνισμών για τεχνικό ασφαλείας (Νο 1), ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες ηχοφωτιστικής κάλυψης  (Νο 2) και περίθαλψης-φιλοξενίας αδέσποτων ζώων (Νο 3), διάφορες εγκρίσεις δαπανών, ενώ ξεχωρίζει το Νο 8,  έγκριση του διαγωνισµού της 22ης Μαΐου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».

Η συνεδρίαση είναι η 17η δημόσια, τακτική, με ημερήσια διάταξη 18 θεμάτων συνολικά. Αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».

ΘΕΜΑ 5ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72 ευρώ µε ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ. 216 ΑΟΕ».

ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 22ης Μαΐου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων»».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Κλαδέµατος-Κοπής Υψηλών-Επικίνδυνων ∆ένδρων Έτους 2018»».

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ ∆ιαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του ∆ήµου»».

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας».

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας στα Φορτηγά Απορριµµατοφόρα Οχήµατα του ∆ήµου»».

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».

ΘΕΜΑ 15ο : «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την καταβολή αποζηµιώσεων για αντικατάσταση οικοσκευής πληµµυροπαθών της 7ης Ιουνίου 2016».

ΘΕΜΑ 17ο : «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2017 – 31/12/2017».

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”».

 

  • Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης και μέλη οι κ Τσούκας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Στάικος Θεόδωρος, Κωστάκης ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεµάδης Στέφανος.

Categories: ΝΕΑ