ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Την πλέον συμφέρουσα προσφορά αναζητεί ο Δήμος Διονύσου για να αναθέσει την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, γνωστό ως GDPR. Η καταληκτική ημερομηνία για τους ενδιαφερόμενους είναι η 18η Ιουνίου στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 15.00. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  23.994,00€,  πλέον ΦΠΑ 24%.

Η πρόσκληση:

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2016/679) (GDPR) «CPV 79411000-8 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 240/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο
Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου
118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1
του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής στην ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος
διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του
νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) (GDPR)
και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της
01/2018 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Διαφάνειας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για 150 ημερολογιακές ημέρες στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ ( 23.994,00€ ) πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6142.0006 με τίτλο “Ανάπτυξη συστήματος
διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του
νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) (GDPR)”
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018……

  • Οι όροι και προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.

Categories: ΝΕΑ