ΝΕΑ

ΡΑΪΚΟΣ: “ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ”

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, δίνοντας λεπτομέρειες για την υποκατάσταση στο έργο της αποχέτευσης της εταιρείας “Τοξότης ΑΕ” από την εταιρεία “Ακτωρ ΑΤΕ”. Επίσης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ Δημήτρης Ράϊκος στον προσωπικό του λογαριασμό στο “facebook” ανάρτησε την εισήγηση, που είχε ετοιμάσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Τρίτη, στο οποίο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία η διαδικασία διαδοχής της μιας τεχνικής εταιρείας από την άλλη. Αναλυτικά:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Διονύσου ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12/06/2018 αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων να γίνει δεκτό το αίτημα υποκατάστασης που υπέβαλε στον Δήμο Διονύσου η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε λόγω οικονομικών προβλημάτων και να υποκατασταθεί από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε η οποία με επιστολή της προς τον Δήμο Διονύσου αποδέχτηκε να αναλάβει την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος»  Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 340042 και Ενάριθμος 2011ΣΕ07580088 – Α’ Φάση Έργου (2007-2013) Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 5003809 και Ενάριθμος 2016ΣΕ27510061 – Β’ Φάση Έργου (2014-2020).

Η υποκατάσταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, το ίδιο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου προς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(1) Την υποκατάσταση της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε» από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για να αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» διότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα το συμφέρον του έργου, με απαλλαγή της πρώτης για τις υπολειπόμενες εργασίες που θα εκτελεστούν από την εγκριτική απόφαση και εντεύθεν. H αρχική ανάδοχος (ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.) θα παραμείνει αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις εργασίες που θα έχουν εκτελεστεί μέχρι και την εγκριτική της υποκατάστασης απόφαση.

(2) Τον προσδιορισμό του 16ο Λογαριασμού του τμήματος Α (επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης και του 2ο Λογαριασμού του τμήματος Β (μη επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης και εφεξής, ως εκείνους από τους οποίους όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στην νέα ανάδοχο εταιρεία.

(3) Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής να συνεχίσει να αποσβένεται με συμψηφισμό, από τον 16ο Λογαριασμό της Σύμβασης και μετά, μέσω των λογαριασμών που θα υποβάλλει με την πρόοδο του έργου η νέα ανάδοχος.

(4) Την αντικατάσταση από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα από τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου, σύμφωνα με την από 28-8-2014 σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία, με μέριμνα της διευθύνουσας. Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης και μόνο εφόσον αντικατασταθούν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του αρχικού αναδόχου με νέες ισόποσες εγγυητικές επιστολές, θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του αρχικού αναδόχου και θα επέλθει η απαλλαγή.

(5) Η Απόφαση να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με αποδεικτικό και με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Αντιρρήσεις κατά της Απόφασης Υποκατάστασης δύναται να υποβληθούν κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

(6) Η Απόφαση Υποκατάστασης να κοινοποιηθεί στο Μ.Ε.ΕΠ. κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Μετά από διαλογική και γόνιμη συζήτηση παρουσία των νομικών συμβούλων του Δήμου , του ειδικού συμβούλου του έργου , της Διευθύντριας και της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου , το Δημοτικό Συμβούλιο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Δημότες και στο μέλλον της πόλης αποφάσισε τα κάτωθι:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 21 Υπέρ και 6 Παρών. Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης, και Σώκου Ζωή δήλωσαν παρών για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α) Εγκρίνει:

(1) Την υποκατάσταση της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε» από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για να αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» διότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα το συμφέρον του έργου, με απαλλαγή της πρώτης για τις υπολειπόμενες εργασίες που θα εκτελεστούν από την εγκριτική απόφαση και εντεύθεν. H αρχική ανάδοχος (ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.) θα παραμείνει αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις εργασίες που θα έχουν εκτελεστεί μέχρι και την εγκριτική της υποκατάστασης απόφαση.

(2) Τον προσδιορισμό του 16ο Λογαριασμού του τμήματος Α (επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης και του 2ο Λογαριασμού του τμήματος Β (μη επιλέξιμο τμήμα) της Σύμβασης και εφεξής, ως εκείνους από τους οποίους όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στην νέα ανάδοχο εταιρεία.

3) Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής να συνεχίσει να αποσβένεται με συμψηφισμό, από τον 16ο Λογαριασμό της Σύμβασης και μετά, μέσω των λογαριασμών που θα υποβάλλει με την πρόοδο του έργου η νέα ανάδοχος.

(4) Την αντικατάσταση από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα από τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου, σύμφωνα με την από 28-8-2014 σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία, με μέριμνα της διευθύνουσας. Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης και μόνο εφόσον αντικατασταθούν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του αρχικού αναδόχου με νέες ισόποσες εγγυητικές επιστολές, θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του αρχικού αναδόχου και θα επέλθει η απαλλαγή.

Β) Η Απόφαση να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με αποδεικτικό και με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Αντιρρήσεις κατά της Απόφασης Υποκατάστασης δύναται να υποβληθούν κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3669/2008 όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ) Η Απόφαση Υποκατάστασης να κοινοποιηθεί στο Μ.Ε.ΕΠ. κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». Μετά από την θετική κατάληξη του θέματος είμαστε σίγουροι ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα και ο Δήμος Διονύσου θα έχει αποκτήσει μια σημαντική υποδομή όπως είναι το έργο της αποχέτευσης.

 

Categories: ΝΕΑ