ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού για τη μεταφορά των βιοαποδομήσιμων υλικών, τα οποία παράγονται από κλαδιά και χόρτα δημοσιεύτηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου. Πρόκειται για τα απόβλητα, που δημιουργούνται από την επεξεργασία του κλαδοφάγου, μετά τη συγκέντρωση από τις οδούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, όπου αυτά εναποτίθενται από τους πολίτες. Το κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα του Δήμου τα  θρυμματίζει, ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και ακολούθως μεταφέρονται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης. Τα βιοαποδομήσιμα ανέρχονται σε 18- 20 τόνους ημερησίως, με όγκο θρυμματισμένων κλαδιών που υπολογίζεται σε περίπου 45m3.

Για τη μεταφορά τους λοιπόν προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την 29η Ιουνίου, Παρασκευή, στις 10-10.30 π.μ., στο Δημαρχείο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι 67.666,80, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ληφθεί με μεγάλη πλειοψηφία, 15 υπέρ, 1 κατά, 2 λευκές ψήφοι, στις 24 Απριλίου 2018.

 

Categories: ΝΕΑ