ΝΕΑ

ΜΕ 15 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-22/6

Με ημερήσια διάταξη 15 θεμάτων συνεδριάζει την Παρασκευή-22 Ιουνίου στις 9 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή. Από το μενού ξεχωρίζει η κατάρτιση  του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο 2019-22, η οποία είναι υποχρεωτική βάσει οδηγιών  του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των ∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερημερίας ∆ιαταγών Πληρωμής.

ΘΕΜΑ 2ο: Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2019 – 2022 ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ στο super manket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου (ΑΠ:20401).

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου (20399).

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ “LONGEVITY-DIET” – ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τoν Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον 1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

Categories: ΝΕΑ