ΝΕΑ

ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-26/6

Συνεδριάζει εκ νέου την προσεχή Τρίτη-26 Ιουνίου στις 9 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, με ημερήσια διάταξη οκτώ (8) θεμάτων. Η σημερινή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς εγκρίθηκαν όλα τα προς συζήτηση θέματα. Το μενού της Τρίτης περιλαμβάνει εγκρίσεις δαπανών και προμηθειών, αλλά και δύο συνοπτικών διαγωνισμών. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισμού και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου ο.ε. 2018 για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών Έτους 2018».

ΘΕΜΑ 5ο: Αίτηση της κ. Κεμπερά Σταυρούλας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση του σε λακκούβα επί του οδοστρώματος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προμήθεια Ειδών Οδοσήμανσης».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προμήθεια Ασφάλτου».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων».

Categories: ΝΕΑ