ΝΕΑ

“ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 6” ΑΠΟ “dimotisd”: ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ

Τι λέει ο νόμος για τη διαχείριση των υδατικών όρων; Τι επιλογές είχε η Κοινότητα Κρυονερίου; Τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε; Σε όλα αυτά απαντά ο “dimotisd.blogspot.gr ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ”, επικαλούμενος πάντα τις κείμενες διατάξεις, όχι ισχυρισμούς ή αξιολογικές κρίσεις. Στον επίλογο, θέτει κρίσιμα ερωτήματα στον κ Γιάννη Καλαφατέλη, προαναγγέλλοντας συνάμα το επόμενο κεφάλαιο της σειράς, που, απ’ ότι φαίνεται, θα τραβήξει σε μάκρος. Αναλυτικά:

 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 6

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1739/1987 «Διαχείριση των υδατικών πόρων  και άλλες διατάξεις»:

«2. Το δικαίωμα χρήσης νερού περιορίζεται στο ανώτατο όριο των πραγματικών αναγκών του δικαιούχου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και το πλεονάζον υπόλοιπο διατηρείται σε εφεδρεία από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων για την απόδοσή του σε άλλο πρόσωπο για την ίδια ή άλλη χρήση.

Η απόδοσή του σε ίδια ή άλλη χρήση αποφασίζεται από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους νομάρχες, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα χρήσης και γνωμάτευσης της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου πιο πάνω νόμου 1739/87:

«1. Για την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για κοινή ωφέλεια, υπό τις προϋποθέσεις αυτού του νόμου, επιτρέπεται αναγκαστική απαλλοτρίωση εδαφών και κάθε είδους κτισμάτων και εγκαταστάσεων. Η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρυχθεί κατεπείγουσα.

  1. Για τον ίδιο σκοπό επιτρέπεται η σύσταση δουλειών κάθε είδους και οποιοσδήποτε περιορισμός ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων χρήσης νερού, αφού καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.
  2. Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδροληψίας και διανομής υδατικών πόρων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών.»

Από τις πιο πάνω διατάξεις νόμου, αποδεικνύεται ότι, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, η Κοινότητα Κρυονερίου, ως νομικό πρόσωπο, είχε (τουλάχιστον) τις εξής ΝΟΜΙΜΕΣ επιλογές:

  • Να υποβάλει αίτηση στη νομαρχία για να πάρει ΔΩΡΕΑΝ το πρόσθετο νερό που (φέρεται να) χρειαζόταν από τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση.
  • Να απαλλοτριώσει τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση, έτσι ώστε η υδροληψία να γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.
  • Να προβεί σε σύσταση δουλείας για ΔΩΡΕΑΝ υδροληψία από τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση.

Αυτονόητα, προκύπτουν τα εξής αντίστοιχα ερωτήματα προς τον πρώην κοινοτάρχη Κρυονερίου:

Γιάννη Καλαφατέλη

  • Ζήτησες ποτέ από τη νομαρχία το (πλεονάζον) νερό της συγκεκριμένης (ή και οποιασδήποτε άλλης) γεώτρησης, προκειμένου να το πάρεις ΔΩΡΕΑΝ, όπως είχες το νόμιμο δικαίωμα και καθήκον;
  • Προσπάθησες ποτέ να απαλλοτριώσεις τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση, προκειμένου να πάρεις το νερό ΔΩΡΕΑΝ, όπως είχες το νόμιμο δικαίωμα και καθήκον;
  • Προσπάθησες ποτέ να συστήσεις δουλεία για ΔΩΡΕΑΝ υδροληψία από τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση, όπως είχες το νόμιμο δικαίωμα και καθήκον;

Αυτά όφειλες να είχες πράξει, Γιάννη Καλαφατέλη, αν πράγματι η κοινότητά σου χρειαζόταν πρόσθετο νερό και η ΕΥΔΑΠ είχε πράγματι αρνηθεί να το χορηγήσει.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Στην επόμενη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με τα ερωτήματα:

  • Χρειαζόταν, πράγματι, η Κοινότητα Κρυονερίου πρόσθετο νερό;
  • Ζήτησε ποτέ η Κοινότητα Κρυονερίου πρόσθετο νερό και αρνήθηκε η ΕΥΔΑΠ να το χορηγήσει;

 

 

Categories: ΝΕΑ