ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-10/7 ΜΕ 18 ΘΕΜΑΤΑ

Η 22η φετινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη-10 Ιουλίου, στις 9 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 18 θέματα, εκ των οποίων ξεχωρίζουν: η ανακήρυξη του μειοδότη στο διαγωνισμό για την περίθαλψη και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων  (Νο 5), η έγκριση πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και η κατακύρωση στη  μειοδότρια εταιρεία (Νο 6), η έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων (Νο 8).

Επίσης, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος δύο προμήθειες, για κάδους τροχήλατους και υπόγειους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων (Νο 13) και υπηρεσίας απόφραξης αγωγών οµβρίων (Νο 14), η έγκριση δαπάνης της επανεκτύπωσης του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου (Νο 16), τέλος, η επείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Νο 18).

Αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».

ΘΕΜΑ 2ο : «Απαλλαγή του υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (2.500,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 3ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο : «1) Έγκριση Πρακτικού No.1 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% (CPV): 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)–Α∆ΑΜ:18REQ003085375».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών για την «Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»».

ΘΕΜΑ 6ο : «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31500000-1, 31681410-0, – 44512000-2 Α∆ΑΜ: 18REQ002935395 2) Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑ∆Α Α και 3)Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ µε την ίδια Μελέτη 04/2018 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στην υπ’ αριθ. 267/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων»».

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών- Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».

ΘΕΜΑ 11ο : «Αίτηµα του κ. Μανούρη Αθανάσιου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα νεροποντής».

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων Αυτόµατου Ποτίσµατος»».

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την «Προµήθεια Κάδων (Τροχήλατων και Υπόγειων) Μηχανικής Αποκοµιδής Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια υπηρεσίας απόφραξης αγωγών οµβρίων»».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση ∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων (Συνδροµητική Υπηρεσία Παροχής)».

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 17ο : «Αποδέσµευση πίστωσης από τον Κ.Α. 15.7336.0012 των εξόδων ο.ε 2018 µε την ονοµασία «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς»».

ΘΕΜΑ 18ο : «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020».

 

Categories: ΝΕΑ