ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών του κράτους και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.  Στο έγγραφο αναφέρεται ότι  για την καλύτερη και ενιαία κωδικοποίηση και ταξινόμηση των εξόδων και εσόδων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σχεδιάζεται και πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα νέο ενιαίο σχέδιο λογαριασμών. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μετάβαση από την υφιστάμενη πολυμορφία, δηλαδή από τα πέντε υφιστάμενα επιμέρους κλαδικά λογιστικά σχέδια που εφαρμόζονται σήμερα (π.δ. 80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2003 και 15/2011), σε ένα ενιαίο λογιστικό σχέδιο που θα βελτιώσει την εξαγωγή των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών, βασισμένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρεις (3) υποτομείς:
Την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τους οποίους παρέχονται αναλυτικά οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 5 του Μέρους Γ’.

Σε ότι αφορά τους προϋπολογισμούς των δήμων το υπουργείο Οικονομικών παραπέμπει στο υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση αναλυτικών οδηγιών. Ωστόσο, στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου του 2018.

Στην εγκύκλιό του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης θέτει ανώτατα όρια στους προϋπολογισμούς, που για μία ακόμη χρονιά πρέπει να είναι σφιχτοί.

Πηγή: localit.gr