ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-24/7 ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει για 24η φορά φέτος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την Τρίτη-24 Ιουλίου, στις 9 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1. Από τα 20 θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν η έγκριση ανάδειξης αναδόχου στο διαγωνισμό για το πλύσιμο των κάδων (Νο 3), η έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση των μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου (Νο 4),  ο εξωραϊσμός της πλατείας Σταμάτας (Νο 5), η προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου (Νο 6), η προπληρωμή έργων από τη ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους (Νο 8), αποδοχή δωρεών για το κοινωνικό παντοπωλείο (Νο 9-17).

Αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας συνδροµής έτους 2018 στον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας µε την µορφή της αστικής µη κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυµία Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ – ∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ- Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΥΤΟΝΙΑ».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ο.Ε. 2018 για την δηµοσίευση των ισολογισµών του καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήµου, «Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ» και του ∆ήµου ∆ιονύσου Ο.Ε. 2015».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία πλυσίµατος κάδων».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μηχανηµάτων – Εργαλείων Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό και Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη ∆.Ε. Σταµάτας». ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 300/2018 ΑΟΕ όσον αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια της Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».

ΤΜHMA ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». ΘΕΜΑ 15ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 17ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 18ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018».

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 19ο : «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας RICOH”».

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 20ο : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ».

Categories: ΝΕΑ