ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ 12 ΘΕΜΑΤΑ

Οι διακοπές, απ’ ότι φαίνεται, καθυστερούν για τη διοίκηση του Δήμου Διονύσου, η οποία όρισε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την προσεχή Τρίτη-7 Αυγούστου, στις 9 το πρωί, στο Δημαρχείο ως συνήθως, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1. Η ημερήσια διάταξη έχει 12 θέματα, από τα οποία ξεχωρίζουν η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο του 2018 (Νο 1),  η έγκριση του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών των δημοτικών οχημάτων (Νο 6) και η κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € (µε ΦΠΑ)» (Νο 12). Είναι η 27η φετινή δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αναλυτικά τα θέματα:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 2ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ∆ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών».

ΘΕΜΑ 3ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (7.992,00)€ και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 4ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΘΕΜΑ 5ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑΣ (5.500,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στις υπ’ αρ. 69/2018 και 159/2018 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα “Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 39.466,91€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ”».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο : «Αίτηµα της κας. Κορρέ Αικατερίνης περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιές κινητών πραγµάτων της ιδιοκτησίας της λόγω εισροής υδάτων από φερόµενη βλάβη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο : «’Eγκριση µελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 22ης Ιουνίου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού 284.000,00 € (µε ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 12ο : «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».

 

 

 

 

Categories: ΝΕΑ