ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-28/8 ΜΕ 4 ΘΕΜΑΤΑ

Επιστροφή στη δράση και στην καθημερινότητα των δημοτικών πραγμάτων με Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη-28 Αυγούστου, στις 14.00 στο Δημαρχείο, επί της Λεωφόρου Μαραθώνας 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1. Πρόκειται για την 29η φετινή δημόσια τακτική συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθούν τέσσερα θέματα. Τα δύο πρώτα αφορούν  την ανακήρυξη μειοδότη για τη μεταφορά βιοαποδομήσιμων υλικών και την έγκριση της μελέτης για την προμήθεια πετρελαίου της νέας σχολικής χρονιάς.  Τα υπόλοιπα δύο προέρχονται από τη νομική υπηρεσία και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν αν  ο Δήμος Διονύσου θα ασκήσει ένδικα μέσα ή όχι.

Η ημερήσια διάταξη:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιοαποδοµίσηµων υλικών», συνολικού ποσού 67.666,80€, συµπ/νου ΦΠΑ».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2018-2019» του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης από την Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου (ΑΠ 27214)».

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης από την Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου (ΑΠ 27221)».

Τα μέλη της Επιτροπής, που έχουν προσκληθεί από τον πρόεδρο, Δήμαρχο κ Διονύση Ζαμάνη, στην Οικονομική Επιτροπή της προσεχούς Τρίτης είναι οι κκ Τσούκας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Πέτρος,  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Στάικος Θεόδωρος, Κωστάκης ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεµάδης Στέφανος.

 

Categories: ΝΕΑ