ΝΕΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δώδεκα θέματα έχει η ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής, που θα συνεδριάσει για 30η φορά τη Δευτέρα-30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 και Αθανασίου ∆ιάκου 1. Ξεχωρίζουν η κοπή υψηλών και επικίνδυνων δένδρων (Νο 1), η άμεση ανάγκη αποκατάστασης  βλάβης της γεννήτριας στο αντλιοστάσιο Ροδόπολης, η αποκομιδή των βιαποδημήσιμων ( που αναφέραμε σε άλλη ανάρτηση νωρίς σήμερα το μεσημέρι) και παρά πολλές αποδοχές δωρεών τροφίμων και αναλώσιμων για το κοινωνικό παντοπωλείο. Αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση Πρακτικού No.1 Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% (CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)–Α∆ΑΜ:18REQ003085375».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο : «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για Αποκατάσταση Βλάβης στη Γεννήτρια Αντλιοστασίου στην ∆.Ε. Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 3ο : «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης από την Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου (ΑΠ 27214)».

ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης από την Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου (ΑΠ 27221)».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Categories: ΝΕΑ