ΝΕΑ

ΟΙ 13ος, 14ος ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ-2/10

Πέραν του δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη-2 Οκτωβρίου, στις 18.30 το απόγευμα, θα συνεδριάσει το πρωί στις 11 και η Οικονομική Επιτροπή. Πολλή δουλειά…Η ημερήσια διάταξη αριθμεί 19 θέματα, μερικά εκ των οποίων έχουν σχέση με το απογευματινό Συμβούλιο. Το πιο σημαντικό πάντως έχει να κάνει με τους εργαζομένους της καθαριότητας και τους 13ο, 14ο μισθούς, που ζητούν. Η υπόθεση, όπως υποσχέθηκε ο Δήμαρχος κ Διονύσης Ζαμάνης στους παρευρισκόμενους κατά την χθεσινή συνεδρίαση εργαζομένους, θα συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το πρωί της Τρίτης στην Οικονομική Επιτροπή και το απόγευμα θα έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ηδη για την υπόθεση έχει εκδοθεί σε πρώτο βαθμό θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα της πρώτης ομάδας διοικητικών υπαλλήλων, που προσέφυγαν. «Ο κάθε σύμβουλος ας ψηφίσει κατά συνείδηση» τόνισε ο κ Ζαμάνης, εννοώντας πως ο κάθε αιρετός θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να συνυπολογίσει τον κίνδυνο του καταλογισμού από το Ελεγκτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που η εφετειακή απόφαση απορρίψει την πρώτη και διαπιστωθεί παράβαση καθήκοντος. Η επιβάρυνση, αν δοθούν οι 13ος, 14ος μισθοί, για το ταμείο του Δήμου Διονύσου είναι κατά το Δήμαρχο της τάξης των 700.000 ευρώ! Ο δικηγόρος των εργαζομένων κ Νίκος Σωτηρακόπουλος που παρέστη στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν ο κύριος εκφραστής των αιτημάτων τους υπολόγισε το ποσόν μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές στις 450.000 ευρώ.

Κατά τα άλλα, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λόγω κονδυλιού 200.000 ευρώ που  αφορά την αποκομιδή (από ιδιώτη) προϊόντων ανακύκλωσης από τις 7 Δημοτικές Κοινότητες.

-Η διακήρυξη δημοπρασίας, προκειμένου να μεταφερθεί σε νέο χώρο το αμαξοστάσιο του Δήμου, έκτασης τουλάχιστον 8 στρεμμάτων.

-Η έγκριση για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια της πόλης.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Μαντζιαβά Βασίλειου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Πατσάκα Επαμεινώνδα και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, συμπ/νου ΦΠΑ.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: 1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 73.680,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% – (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)–Α∆ΑΜ: 18REQ003195597

και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να πραγματοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση ζημιών σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα της κας Αλεξανδρή Ευαγελίας περί καταβολής αποζημίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα.

ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιόρθωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 353/109-2018 και αφορούσε την Άμεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για «Προμήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδομήσιμων Υλικών και Υπηρεσίας Μηχανημάτων Έργου για λόγους Πυροπροστασίας».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Έκδοση- Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήμου (∆ίπλωμα Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας(ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών ∆ιέλευσης Απορριμματοφόρων από την ‘Αττική Οδό’.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προμήθεια Καλύμματος Πιάνου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προμήθεια Αναλογίων Ομιλητών/ Συνεδρίων (Podium).

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Πιάνων.

Categories: ΝΕΑ