ΝΕΑ

ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

«Η Οικονομική Επιτροπή ορθώς κατά την άποψή μας οδηγήθηκε στην, εφής η εξεταζόμενη αίτηση ανάκλησης, λήψη της με αρ. 119/18 απόφασής της προκειμένου να κριθεί με ασφάλεια η εν λόγω υπόθεση από ένα ανώτερο δικαστήριο ενεργώντας σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας και προς προστασία του δημοτικού συμφέροντος». Αυτή είναι η άποψη του δικηγόρου του Δήμου Διονύσου κ Γιάννη Βασιλείου, όπως μας μεταφέρθηκε,  για το αν πρέπει να ανακληθούν τα ένδικα μέσα κατά της πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, που δικαιώνει τους προσφεύγοντες εργαζομένους. Ορθώς δηλαδή έγινε έφεση, η οποία μάλιστα δεν πρέπει να ανακληθεί, διότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην αρχή της νομιμότητας και το δημόσιο συμφέρον.

Προηγουμένως, σε άλλο σημείο της ίδιας γνωμοδότησης μνημονεύεται το ιστορικό της περικοπής των 13ου, 14ου μισθών:

«Ως γνωστόν, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που περιήλθε η χώρα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών για τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος με τη διάταξη του αρ. 1 υποπαρ. Γ1.1 του ν. 4093/12, μεταξύ άλλων επαχθών νομοθετικών ρυθμίσεων, καταργήθηκαν από 1.1.2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονταν για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ, της ΕΛ.ΑΣ του Π.Σ & του Λ.Σ».

Και βεβαίως επισημαίνεται πως «…επί ανάλογων περιπτώσεων (δηλαδή, αποφάσεις Ειρηνοδικείων) δεν έχει χωρήσει απόφαση επί εφέσεως από κάποιο ανώτερο δικαστήριο, πρόσθετα δε επί του ζητήματος λόγω της σοβαρότητάς του και των συνεπαγόμενων

συνεπειών που ανατρέπουν την οικονομική πολιτική ήδη έχει επιληφθεί η Ολομέλεια του ΣτΕ για την κρίση ως του πλέον αρμοδίου ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της αντισυνταγματικότητας του νόμου».

Συνεπώς, ο κ Βασιλείου συμβουλεύει να μη δοθούν τα χρήματα στους εργαζομένους προτού αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παρόμοια είναι η θέση που παίρνει ο κ Βασιλείου και στο έτερο θέμα περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου, που θα τεθεί το απόγευμα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως ειδικός και γνώστης των νομικών ζητημάτων εισηγείται στους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν σπούδασαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως εκείνος, ούτε υποχρεούνται να γνωρίζουν τη νομολογία ή τις νομικές λεπτομέρειες της υπόθεσης.

«Η Οικονομική Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας και προς προστασία του δημοτικού συμφέροντος, ορθώς κατά την άποψή μας οδηγήθηκε στην άνω απόφαση (να ασκήσει έφεση) προκειμένου το εν λόγω ζήτημα να τεθεί στην ασφαλή δικαστική διάγνωση και κρίση από ένα ανώτερο δικαστήριο, δοθέντος ότι το μεν αφορά σε θέμα που έχει επιβληθεί με νομοθετική διάταξη και η ρύθμισή του υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας και μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση ισχυόντων κανόνων ή με την θέσπιση νέων κανόνων δικαίου, το δε επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου δυνάμενο να επιφέρει βίαιη ανατροπή τους».

Τι πιο ξεκάθαρο; Ο κ Βασιλείου γνωμοδοτεί υπέρ της άσκησης έφεσης, ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα του Δήμου.

Πέραν της τοποθέτησης του δικηγόρου, εδώ τίθεται κι ένα άλλο ηθικό ζήτημα ή δίλημμα: Ολοι οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθούς από το 2013, ούτε επίσης οι μισοί του Δήμου Διονύσου, οι οποίοι δεν έχουν προσφύγει στο Ειρηνοδικείο.  Στον αντίποδα, τα μέλη του ΣΥΔΗΚΥ θέλουν να εισπράξουν από 3.000-4.000 ευρώ εδώ και τώρα χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, απειλώντας και τραμπουκίζοντας όποιον διαφωνεί. Κι ας πληρώσει τα σπασμένα μετά από χρόνια ο οποιοσδήποτε, δεδομένου πως εσχάτως είναι της μόδας οι καταλογισμοί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Ωραία …λογική!

Categories: ΝΕΑ