ΝΕΑ

ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλειμμένων σε διάφορα σημεία οχημάτων (ΙΧ) αρχίζει για το Δήμο Διονύσου, που προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό, φανερό και προφορικό. Η σχετική διακήρυξη δημοσιεύτηκε σήμερα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Διονύσου και τα κύρια σημεία της είναι τα εξής:

-Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 116/2004, «εγκαταλελειμμένο όχημα, θεωρείται κάθε όχημα το οποίο : α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες. β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους ή δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 , και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής. γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του. δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 116/2004 , είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο…».

-Η διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την περισυλλογή – εκποίηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου. Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα πενήντα (50) περίπου οχήματα σε ετήσια βάση. Η πλειοδότρια θα μαζεύει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. και εν συνεχεία θα τα οδηγεί για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση.

-Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και σε εκτέλεση της αριθμ. 555/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής του Δήμου που έχει συγκροτηθεί με την υπ’αριθμ. 289/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

-Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε ογδόντα ευρώ (80,00€) για επιβατικά ΙΧ, σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για φορτηγά ΙΧ έως 3,5 τόνους και σε είκοσι ευρώ (20,00€) για δίκυκλα.

-Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

a-1-580x435

 

 

Categories: ΝΕΑ