ΝΕΑ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός για τον καθαρισμό και την κοπή υψηλών και επικίνδυνων δένδρων, καθώς ο προηγούμενος κηρύχτηκε άγονος. Η σχετική διακήρυξη δημοσιεύτηκε το πρωί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Διονύσου. Η αξία των υπηρεσιών είναι προϋπολογισμού 72.974 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας που θα αφορά : 1) στην ημερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου μηχανήματος έργου, ανυψωτικής ικανότητας έως 24μ. για την κοπή και το κλάδεμα μεσαίου ύψους δέντρων με τον χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο και τον εργάτη κοπής δέντρων, κατάλληλα εκπαιδευμένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για τις εργασίες που χρησιμοποιούνται. 2) στην ημερήσια (8 ώρες) χρήση, όποτε απαιτείται γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου μηχανήματος έργου, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 24μ. για την κοπή και το κλάδεμα υψηλών δέντρων, με τον χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο και τον εργάτη κοπής δέντρων, κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα για τις εργασίες που χρησιμοποιούνται. 3) στην ημερήσια (8 ώρες) χρήση, εναερίτη- αναρριχητή κατάλληλα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου, με κατάλληλα πιστοποιημένο εξοπλισμό για την κοπή και το κλάδεμα υψηλών δέντρων, που δεν μπορούν να προσεγγιστούν με γερανοφόρο -καλαθοφόρο όχημα.

Περιλαμβάνονται τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης π.χ. επικίνδυνου προς πτώση δέντρου, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος για την άμεση επέμβασή του.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν δένδρα που βρίσκονται σε νησίδες, ερείσματα οδών, πάρκα, παιδικές χαρές, γήπεδα, οικόπεδα και γενικότερα άλλους χώρους ευθύνης του Δήμου Διονύσου. Ειδικότερα, πρόκειται για εξειδικευμένες εργασίες όπως κοπή ή κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων (τα οποία είτε είναι ξερά, είτε βρίσκονται σε θέσεις όπου δημιουργούν προβλήματα, είτε έχουν κλίση και είναι θέμα χρόνου να πέσουν κατόπιν έντονων καιρικών φαινομένων), κλαδέματα για τη διαμόρφωση και τον περιορισμό της κόμης πολύ υψηλών δέντρων, κλαδέματα για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους και τη διασφάλιση της υγείας και της φυσιολογικής ανάπτυξης του δέντρου. Η επιλογή των συγκεκριμένων δέντρων στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι υλοτομίες – κλαδέματα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και προτεραιότητα στην κλάδευση ή κοπή των δέντρων έχουν οι περιπτώσεις που θεωρούνται από την Υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας και είναι απαραίτητες και αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας, όπως αυτές διαβιβάζονται προς εκτέλεση. Η Υπηρεσία θα υποδεικνύει στον Ανάδοχο κάθε φορά την κάθε περίπτωση κοπής ή κλαδέματος δέντρου, την ακριβή θέση αυτού και θα παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα διευκολύνει το έργο του Αναδόχου.

Το κλάδεμα κάθε δέντρου θα πραγματοποιείται μετά από εντολή του επιβλέποντα προς τον ανάδοχο και σύμφωνα με τις οδηγίες του. H τεχνική κλάδευσης που θα εφαρμόζεται θα είναι ανάλογη της ηλικίας και του είδους του δέντρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Οσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές  μέχρι την Τετάρτη-24/10/2018 ώρα 10:00 πμ  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα, από τις 10.30 πμ και μετά  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κεντρικού δημαρχείου, οδός Λ.Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου 1.

Categories: ΝΕΑ