ΝΕΑ

ΜΕ 24 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στις 9.30 η Οικονομική Επιτροπή, ως συνήθως στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Η ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο διαγωνισμό για την αγορά κλαδοφάγου, προϋπολογισμού 449.996 ευρώ, η ανακήρυξη μειοδότη στον ανοιχτό διαγωνισμό για αγορά κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, η έγκριση των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, όπου θα μεταφερθεί το αμαξοστάσιο είναι τα πιο σημαντικά θέματα, που θα συζητηθούν. Επίσης, οι επείγουσες απευθείας αναθέσεις  για αγορά φωτιστικών για το δημοτικό φωτισμό, αλλά και για προμήθεια υπηρεσιών αποκομιδής των βιοαποδομήσιμων υλικών έχουν ενδιαφέρον. Τέλος, υπό έγκριση θα τεθεί ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και οι δωρεές εταιρειών και επαγγελματιών για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Πατέλη Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού “Προµήθειας γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 38.297,33€ συµ/νου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων (τροχήλατων και υπόγειων)  µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 110.521,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταφών-εκταφών στα δηµοτικά κοιµητήρια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».

ΘΕΜΑ 9ο : «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».

ΘΕΜΑ 11ο : «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το σύλλογο “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “FRESH MEAT” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 17ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 18ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 19ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 20ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 21ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 66η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 22ο : «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 23ο : «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού για “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισµού 74.358,63 € συµ/νου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 24ο : «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2018 – 30/06/2018».

 

Categories: ΝΕΑ