ΝΕΑ

ΜΕ 43 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ-23/10

Με …πλούσια ημερήσια διάταξη 43 θεμάτων θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Τρίτη-23 Οκτωβρίου στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου επί της Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3, στις 18.30. Εξ αυτών τα 22 αφορούν πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που υπόκεινται σε επεξεργασία από την ειδικά γι’ αυτό το σκοπό  συσταθείσα Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Από το υπόλοιπο μενού ξεχωρίζουν οι εορταστικές, πολιτιστικές (28ης Οκτωβρίου, 5ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Σεμέλης, Αγώνας Χάντμπολ για την Κιβωτό του Κόσμου) και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (για την καμπάνια της ανακύκλωσης και της καθαριότητας), το επιμορφωτικό σεμινάριο της «Εστίας» για θέμα τα πυροπροστασίας και σεισμού, η έγκριση των σημείων όπου θα τοποθετηθούν τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής για τους πολίτες, η αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος της Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου στην Ανοιξη.

Επίσης, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μοιραστούν κονδύλι 68.247,47 από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ θα οριστούν και νέα μέλη στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: «Ονομασία οδού της Δ.Κ Διονύσου».

ΘΕΜΑ 2ο: « Τροποποίηση της αριθ. 208/2016 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό τακτικών μελών του Δ.Σ του Ν.ΠΔ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία: ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής – κατάσχεσης που έγινε στον Δήμο μας με το υπ’ αρ.Πρωτ. εισερχομένου 6420/21-02-2018 κατασχετηρίου της Εταιρίας ABO DEMAN ΑΒΕΤΕ εις χείρας της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 33/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ της Εταιρίας Σωτηρίου Βασίλειος & υιοί Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την πληρωμή της 33/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ της Εταιρίας Σωτηρίου Βασίλειος & υιοί Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 35/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του Μαγγίνα Γεώργιου.

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την πληρωμή της 35/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικειου Μαραθώνα υπέρ του Μαγγίνα Γεώργιου.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 29323/22-09-2017 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικρούλικων ΑΔΑΜ: 17SYMV001995079).

ΘΕΜΑ 9ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για την προμήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κων/νος.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Ανάδοχος, Τοπιοδομή ΕΠΕ.

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 12ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος νερού».

ΘΕΜΑ 13ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκατάσταση Βλάβης στην Γεννήτρια Αντλιοστασίου στην Δ.Ε Διονύσου Διονύσου στην θέση τρία Πεύκα».

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 16ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων».

ΘΕΜΑ 17ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 18ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή Υπηρεσιών για την συνδρομή μας στην διαδικτυακή βάση δεδομένων της εταιρεία Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ ».

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών » .

ΘΕΜΑ 20ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 21ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ετήσια συνδρομή στη Δήμος Νετ Μον. ΕΠΕ Βάση Δεδομένων».

ΘΕΜΑ 23ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 24ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΚΗΟ6025», «ΚΗΙ7262», «ΚΗΟ6056», «ΚΗΟ6140», «ΚΗΙ3019», «ΚΗΟ6056», «ΜΕ104809», «ΜΕ124336», «ΚΗΟ5502», «ΚΗΙ3183», «ΚΗΙ3159», «ΚΗΟ6153», «ΚΗΙ3058» ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 25ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕ88139», «ΜΕ59570», «ΚΗΗ6418», «ΚΗΙ5529», «ΚΗΗ5525», «ΚΗΟ6056», «ΚΗΗ5525», «ΚΗΗ6169», «ΚΗΗ6169», «ΚΗΗ2269», «ΚΗΗ6169», «ΚΗΙ9647», «ΚΗΟ6029» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 26ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕ84682», «ΜΕ59570», «ΜΕ122412» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 27ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΚΗΗ6153», «ΚΗΗ5524», «ΜΕ105787» , «ΚΗΙ3183», «ΚΗΗ6168» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 28ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «KHH5524», «ΚΗΗ2304» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠ.Ε.»

ΘΕΜΑ 29ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Άμεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση παροχής: Χωματουργικών εργασιών διάνοιξης οδών και απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών, Κοπή υψηλών και επικίνδυνων δέντρων και φύλαξη Δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, για πυροπροστασία του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 30ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Smart Cities ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2018 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Πουρναράκη Γαρυφαλλιά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση της κ Αλεξανδρής Ευαγγελίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των σημείων τοποθέτησης υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, στις ΔΕ του Δήμου».

ΘΕΜΑ 34ο: «Περίπτερα Δήμου Διονύσου ΔΕ Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 35ο: «Λήψη απόφασης για πρόταση χαρακτηρισμό χώρου νηπιαγωγείου στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης στη Δ.Ε Αγ. Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 36ο: «Aναγκαστική Απαλλοτρίωση τμήματος οδού «Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της Δ.Ε Άνοιξης».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 37ο: Συνδιοργάνωση του Δήμου Διονύσου με τη Χορωδία Διονύσου Σεμέλης του “5ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Σεμέλης Διονύσου”.

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Προσθήκη Τμημάτων της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2018-2019».

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου».

ΘΕΜΑ 40ο: «Γ’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 ποσού 68.247,47€ ».

ΘΕΜΑ 41ο: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Διονύσου με τον Αθλητικό Σύλλογο Άνοιξης Διονύσου (Α.Σ.Α.Δ.) “Χαντμπολικός Αγώνας Αλληλεγγύης για την Κιβωτό του Κόσμου”.

ΘΕΜΑ 42ο: «Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου του Δήμου Διονύσου με το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ” για θέματα πυροπροστασίας και σεισμού».

ΘΕΜΑ 43ο: «Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές Εκδηλώσεις Δήμου Διονύσου».

Categories: ΝΕΑ