ΝΕΑ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα, ο βασικός πυλώνας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, αλλά και οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι οι δύο βασικές καινοτομίες, που φιλοδοξεί να εντάξει ο Δήμος Διονύσου στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω της νέας υπό κατασκευή ιστοσελίδας του. Σύμφωνα με το σχέδιο, που επεξεργάζεται, όπως έγραψε ήδη το «dionysospost», πανεπιστημιακός καθηγητής πληροφορικής, οι δημότες θα μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα πολύ εύκολα από το σπίτι τους με την χρήση του υπολογιστή τους, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες.

Τι είναι όμως τα ανοιχτά δεδομένα; Πως ορίζονται;

Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε,  υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους. Επίσης, πρέπει να είναι διαθέσιμα αυτούσια από το διαδίκτυο, να έχουν ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής, δίχως να υπόκεινται σε διακρίσεις με βάση τον τομέα δραστηριότητας ή τα πρόσωπα και τις ομάδες. Για παράδειγμα, περιορισμοί για «μη-εμπορική χρήση» ή περιορισμοί για χρήση μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. μόνο στην εκπαίδευση) δεν είναι επιτρεπτοί.

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Αν κάποιος αναρωτιέται γιατί έχει τόση σημασία να είναι σαφές τι σημαίνει Ανοιχτά Δεδομένα και σε τι είναι χρήσιμος αυτός ο ορισμός, υπάρχει μια απλή απάντηση: η διαλειτουργικότητα.

Η διαλειτουργικότητα δηλώνει τη δυνατότητα διαφορετικών συστημάτων να λειτουργούν μαζί, ή να αναμειγνύουν διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Είναι σημαντική επειδή επιτρέπει στις διαφορετικές συνιστώσες να λειτουργούν μαζί. Αυτή η δυνατότητα διαμοίρασης και σύνδεσης συνιστωσών έχει θεμελιώδη σημασία για τη δόμηση μεγαλύτερων και πιο πολύπλοκων συστημάτων. Χωρίς τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας αυτό γίνεται σχεδόν αδύνατο – απόδειξη η διάσημη ιστορία του Πύργου της Βαβέλ, όπου η αδυναμία επικοινωνίας οδήγησε στην ολοκληρωτική κατάρρευση της προσπάθειας οικοδόμησης του.

Το σημείο κλειδί έγκειται στο ότι, όταν «ανοίγει» κάποιος τα δεδομένα, στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκονται μόνο μη-προσωπικά δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που δεν περιέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα άτομα.

Όμοια, για ορισμένα είδη κυβερνητικών δεδομένων, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί εθνικής ασφάλειας.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Μέσω του ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων προκύπτουν πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, όπως διαφάνεια και δυνατότητα άσκησης ελέγχου προς τη δημόσια διοίκηση από τους πολίτες, οι οποίοι πλέον είναι σε θέση να λαμβάνουν καλύτερη γνώση των αποφάσεων των νομοθετικών και διοικητικών οργάνων του κράτους, γνώση που οδηγεί και σε αύξηση της συμμετοχής τους στο δημόσιο βίο.  Σημαντικά είναι, ακόμη, τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την απελευθέρωση της δημόσιας πληροφορίας, καθώς επιτρέπεται ακόμη και σε μικρές και νέες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν πληροφορία για να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Με άλλα λόγια, η ανοικτή πληροφορία εξυπηρετεί και τους τρεις βασικούς στόχους της ανοικτής διακυβέρνησης, δηλαδή τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή,  ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος της πρόσκτησης δεδομένων που είναι η πρώτη ύλη για την προσφορά των περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μίας οντότητας (φυσικό πρόσωπο, εξυπηρετητής, οργανισμός, κοκ) και την ανάκτηση του δημοσίου κλειδιού αυτής.

Η έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σε μία Αρχή Πιστοποίησης. Η Αρχή Πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αιτούντος και εκδίδει το πιστοποιητικό, το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • Το ονοματεπώνυμο και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο του πιστοποιητικού.
  • Το δημόσιο κλειδί του κατόχου του πιστοποιητικού.
  • Την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.
  • Το όνομα και την ψηφιακή υπογραφή της Αρχής Πιστοποίησης που το εξέδωσε.

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη και στο δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο (κάρτα ή ειδική συσκευή usb) είναι αυτή που σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001 ορίζεται ως «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή».

Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών προσθέτει επιπλέον ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών, ενώ στις περιπτώσεις των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική σε αρκετές διαδικασίες, όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ζωής πέντε (5) χρόνια. Από τις 20 Ιουνίου 2018 τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος τα 3 έτη.

obtain_certificates

Categories: ΝΕΑ