ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΕΣ-ΕΚΤΑΦΕΣ

Δύο διαγωνισμούς προκήρυξε και δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του ο Δήμος Διονύσου. Ο πρώτος αφορά την μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προϋπολογισμού 31.206,96 και ο δεύτερος με εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 39.996,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε αμφότερες τις περιπτώσεις.

Ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες κοιμητηρίων θα διεξαχθεί στις 28  Νοεμβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ. έως 10:30 πµ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώ ο έτερος  για τη μαγνητοφώνηση των πρακτικών την επομένη, 29 Νοεμβρίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 πµ. έως 12:00 µµ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Ο τόπος διεξαγωγής και στις δύο περιπτώσεις είναι στα γραφεία του ∆ήµου Διονύσου, στην Λεωφόρο Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.

 

Categories: ΝΕΑ